Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2449-МИ
София, 18 септември 2023 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Пазарджик, област Пазарджик, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Със съдебно решение № 8589 от 15.09.2023 г. по адм.д. № 8792/2023 г. на Върховния административен съд е отменено Решение № 2275-МИ от 08.09.2023 г. на ЦИК относно назначаване на Общинска избирателна комисия в община Пазарджик, област Пазарджик, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. В изпълнение на съдебното решение и на писмо с изх. № МИ-15-269/15.09.2023 г. в Централната избирателна комисия са постъпили писмени предложения за поименен състав на ОИК – Пазарджик, съобразно т. 12.1. на Решение № 1962-МИ от 04.08.2023 г. на ЦИК, както следва: с вх. № МИ-10-98/18.09.2023 г. от упълномощения представител на коалиция „ГЕРБ-СДС“; с вх. № МИ-11-62/18.09.2023 г. от упълномощените представители на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“; с вх. № МИ-10-99/18.09.2023 г. от представляващия партия „Възраждане“, с вх. № МИ-10-93/18.09.2023 г. от упълномощения представител на партия „Движение за права и свободи“; с вх. № МИ-11-61/18.09.2023 г. от упълномощения представител на коалиция „БСП за България“ и с вх. № МИ-10-97/18.09.2023 г. от упълномощения представител на партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Пазарджик, област Пазарджик, в състав от 11 членове, както следва:

Длъжност в комисията

Име, презиме, фамилия

ЕГН

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Антони Христосков Върбев

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Христина Геомарова Ганчева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Любомира Георгиева Бунева

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Виолета Стефанова Ценова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Стойко Николов Власев

 

СЕКРЕТАР:

Али Ахмедов Чешмеджиев

 

ЧЛЕНОВЕ:

Боряна Чавдарова Дунгарова

 

 

Лъчезар Николаев Минев

 

 

Цветелина Георгиева Купенова

 

 

Иванка Василева Гатина

 

 

Димитър Георгиев Георгиев

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 18 септември 2023 г.

3. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЕИ


* Публикувано на

Свързани решения:

2630-МИ/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения