Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2628-МИ
София, 16 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Станимир Петров Кескинов представляващ местна коалиция „Единни за Ямбол“ срещу излъчен видеоматериал от телевизия „СКАТ“

Постъпила е жалба по електронната поща вх. № МИ-15-1300 от 14.10.2015 г. на ЦИК от Станимир Петров Кескинов, представляващ местна коалиция „Единни за Ямбол“ и в оригинал по пощата на 15.10.2015 г. В жалбата се твърди извършено нарушение на чл. 183, ал. 2 от Изборния кодекс от телевизия „СКАТ“, изразяващо се в излъчен видеоматериал под формата на новина, но по същество представляващ прикрита агитация в полза на кандидата за кмет на община Ямбол – Неда Карска издигнат от партия НФСБ, без да съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Посочва се, че в този материал са отправени политически внушения във вреда на кандидат за кмет и общински съветник на местна коалиция „Единни за Ямбол“, което е нарушение на чл. 198, ал. 2 от ИК. Твърди се още, че са поставени агитационни материали (плакати) на кандидата за кмет на община Ямбол Неда Карска върху сградата на НТС Ямбол без съгласие на управителя на имота, което е нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК. Жалбоподателят уточнява, че местната коалиция „Единни за Ямбол“ има поставени върху този имот нейни агитационни материали, за които предварително е получила съгласие за поставянето им. Прави искане за премахване на видеоматериала от интернет страницата на телевизия „СКАТ“ и налагане на санкция за извършените нарушения.

Централната избирателна комисия е изискала от ОИК и на 15.10.2015 г. е представено решение за учредяване на местна коалиция „Единни за Ямбол“, от което се установява представителната власт на жалбоподателя.

Жалбата е подадена от надлежно упълномощено лице с правен интерес. Същата е допустима, разгледана по същество следва да се остави без уважение като просрочена в частта относно излъчения видеоматериал. В частта, относно поставените агитационни материали (плакати), компетентността за произнасяне е на ОИК – Ямбол, за извършено или неизвършено нарушение.

При разглеждане на жалбата Централната избирателна комисия, установи следното:

Предмет на жалбата е излъчен по телевизия „СКАТ“ видеоматериал  под формата на новина на 10.10.2015 г. Видеоматериалът е публикуван в рубриката „Новини“ под наименование „Нечестни предизборни игри“, на интернет страницата на телевизия „СКАТ“. По същество видеоматериалът е излъчен във формата на интервю с кандидата за кмет на община Ямбол – Неда Карска, в което тя прави оплакване за нарушение на предизборната агитация от друг кандидат от друга политическа сила без да ги назовава поименно. От съдържанието му се установява, че Неда Карска прави предизборна агитация в своя полза като кандидат за кмет на община Ямбол. Предизборна агитация в полза на Неда Карска прави и водещата. Репортажът е заснет на фона на предизборни плакати на кандидата за кмет – Неда Карска и съдържа призив за гласуване с бюлетина № 14 в изборния ден на 25.10.2015 г. Налице е предизборна агитация прикрита под формата на новина в рубриката новини. Нарушена е разпоредбата на чл. 183, ал. 2 от ИК, тъй като видеоматериалът не съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление като недвусмислено и разбираемо послание. Във връзка с твърденията за нарушение на чл. 198, ал. 2 от ИК Централната избирателна комисия намира, че видеоматериала не съдържа политически внушения във вреда на друг кандидат за кмет и общински съветник. Няма поименно споменаване на политически субект или кандидат, поради което не може да се направи категоричен извод към кой точно е насочено казаното в материала. От друга страна е видно, че новините са излъчени на 10.10.2015 г. поради което жалбата се явява просрочена, като подадена след изтичане на предвидения 24-часов срок по чл. 200 от ИК за обжалване и на това основание следва да бъде оставена без уважение. 

Относно твърдяното нарушение на забраната на чл. 183, ал. 3 от ИК за поставяне на агитационни материали на нерегламентирани места жалбата следва да се изпрати за произнасяне по компетентност от ОИК Ямбол за установяване наличието или не на нарушение.

Предвид горното и на основание чл. 53, ал. 4, чл. 183, ал. 2 и 3, чл. 200 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Станимир Петров Кескинов, представляващ местна коалиция „Единни за Ямбол“, за нарушение на правилата за водене на предизборна агитация във видеоматериал излъчен на 10.10.2015 г. в рубриката „Новини“ под наименование „Нечестни предизборни игри“ намиращ се на интернет страницата на телевизия „СКАТ“, като просрочена.

ИЗПРАЩА жалбата на ОИК – Ямбол за установяване на твърденията и произнасяне в останалата й част.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • № 2916-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Монтана, област Монтана

  • № 2915-МИ / 28.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • всички решения