Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2625-МИ
София, 15 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от община Дряново, представлявана от Даниела Валериева Томова-Енчева – и.д. кмет на община Дряново, срещу решение № 95 от 10.10.2015 г. на ОИК – Дряново

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1290 от 13.10.2015 г. чрез ОИК – Дряново, до Централната избирателна комисия от община Дряново, представлявана от Даниела Валериева Томова-Енчева – и.д. кмет на община Дряново, срещу решение № 95 от 10.10.2015 г. на ОИК – Дряново, с което е задължена Общинска администрация – Дряново да премахне от Експозицията фотоса от откриване на Спортната зала, тъй като в него фигурират снимки на кандидат за кмет и кандидат за общински съветник.

На Централната избирателна комисия беше предложен следният проект на решение:

„С комплектуваната от ОИК – Дряново преписка са представени: първоначалната жалба от Стефан Янков Енчев, пълномощник на ПП „Партия на зелените“ с вх. № 122 от 9.10.2015 г. на ОИК; жалба с вх. № 120 от 9.10.2015 г. на ОИК от Мариянка Петрова Петрова, пълномощник на ПП ГЕРБ; предложение от членове на ОИК – Дряново за служебно самосезиране с вх. № 119 от 9.10.2015 г. на ОИК; Заповед № 365/18.09.2015 г. на кмета на община Дряново; Заповед № 366/23.09.2015 г. на кмета на община Дряново; протокол № 30 от заседание на ОИК – Дряново, от 10.10.2015 г. и решение № 95/10.10.2015 г. на ОИК – Дряново. Допълнително от ОИК – Дряново с вх. № МИ-15-1290 от 14.10.2015 г. на електронната поща на ЦИК е получен снимков материал.

В жалбата се твърди, че оспорваното решение е незаконосъобразно – прието при съществени процесуални нарушения, при съществено нарушение на разпоредбите на ИК, решение на ЦИК и необоснованост. Поддържат се твърдения за липса на законови правомощия, въз основа на които ОИК – Дряново, е постановила оспореното решение. Излагат се съображения, че в решението не са посочени фактическите основания за приемането му, поради което е немотивирано. Поддържа се оплакване, че решението е в противоречие с изводите на ОИК, направени при обсъждането и вписани в протокола от проведеното заседание на 10.10.2015 г.

Жалбоподателят счита, че обжалваното решение е лишено от правно основание, защото община Дряново не е кандидат, партия, коалиция или инициативен комитет, за да разпространява агитационни материали или да осъществява предизборна агитация.

Жалбата е редовна, подадена е в срок от лице с правен интерес, надлежно легитимирало представителната си власт, а разгледана по същество е основателна.

След като се запозна с цялата преписка по оспорваното решение, представена от ОИК – Дряново, Централната избирателна комисия приема, че оспорваното решение е неправилно. Видно от допълнително представения снимков материал, който не е бил част от първоначалната преписка при постановяване на оспорваното решение не може да се приеме, че е налице агитационен материал, чието разпространяване нарушава чл. 182, ал. 1 и чл. 183, ал. 4 от ИК. В протокола от заседанието на ОИК, както и в оспореното решение няма данни за представени към жалбите и предложението на членовете на ОИК доказателства и материали по повод твърденията за нарушения. Единствено се съдържа констатацията, че „експозицията не може да се разглежда като агитационен материал“. Посочва се наличие на „фотос от откриване на Спортната зала на града, на който са снимани настоящ кандидат за кмет и кандидат за общински съветник“. В оспорваното решение липсват мотиви, които да обосноват приетото решение. Такива не се съдържат и в протокола от заседанието на ОИК. Допълнително представения снимков материал е аналогичен със снимки на стр.11 от отчета за мандата 2011-2015 г. на кмета на община Дряново, публикуван на 18.09.2015 г. на интернет страницата на общината. В тази връзка не може да се приеме, че е извършвана предизборна агитация в нарушение на ИК. Липсват доказателства и констатации относно твърденията, че се води „предизборна кампания в нарушение на добрите нрави“. От така представените материали може да се направи извода, че снимковия материал отразява събитие в община Дряново, проведено преди началото на предизборната кампания. Предвид липсата на мотиви в оспореното решение и непълнота на доказателствата при постановяването му, същото следва да бъде отменено.“

При обсъждането на предложения проект на решение бе изразено несъгласие с изложените в него мотиви. Част от членовете на ЦИК считат, че решението на ОИК – Дряново, е правилно и законосъобразно.

При проведеното гласуване Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове за приемане на решение по постъпилата жалба на Даниела Валериева Томова-Енчева – и.д. кмет на община Дряново, срещу решение № 95 от 10.10.2015 г. на ОИК – Дряново. От присъстващите в залата 12 членове на комисия за проекта гласуваха 6 членове – Ив. Алексиева, С. Солакова, К. Нейкова, Р. Сидерова, Т. Цанева и Ив. Грозева; против проекта на решение гласуваха 6 – М. Златарева, М. Бойкинова, Й. Ганчева, Р. Цачев, Ем. Христов и Цв. Томов.

Предвид изложеното и на основание чл. 88, ал. 1 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 53, ал. 3 и ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения