Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2622-МИ
София, 9 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „ГЕРБ“ срещу решение № 130-МИ от 04.10.2023 г. на ОИК – Перник

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-15-682 г. от ПП „ГЕРБ“, подадена чрез пълномощника Б. М., срещу решение № 130-МИ от 04.10.2023 г. на ОИК – Перник.

С решение № 130-МИ ОИК – Перник, е заличила регистрацията на Надка Росенчова Павлова като кандидат за кмет на кметство Калкас, община Перник, регистрирана с решение № 80-МИ/25.09.2023 г., издигната от ПП „ГЕРБ“ поради това, че административно-териториална единица кметство Калкас е закрито на 04.08.2023 г. и там няма да се произвеждат избори за кмет на кметство.

Жалбоподателят счита, че решение № 130-МИ от 04.10.2023 г. на ОИК – Перник, е неправилно и незаконосъобразно и моли Централната избирателна комисия да го отмени.

След като разгледа жалбата по оспореното решение, Централната избирателна комисия приема следното:

Съгласно Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ) териториални единици са населените места и селищните образувания, а административно-териториални единици са областите и общините. Населените места се делят на градове и села и подлежат на регистрация в Единния класификатор на административно-териториалните и териториални единици. Съставни административно-териториални единици в общините са кметствата и районите, а кметство е населено място с население над 100 души с постоянен адрес. Освен това, съгласно чл. 37 ЗАТУРБ Националният статистически институт, съгласувано с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, поддържа Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици. С писмо вх. № МИ-23-16/1/13.09.2023 г. НСИ изпрати на ЦИК списък на кметствата  в Република България, които към деня на обнародване (04.08.2023 г.) на указа на президента за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. отговарят на изискванията на чл. 14 ЗАТУРБ и в тях следва да се произведат избори за кметове на кметства. Този списък е публикуван на интернет страницата на ЦИК в раздел „МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023“, подраздел „За избирателите“.

Общинската избирателна комисия – Перник, е приела и регистрирала кандидатски листи за кмет на кметство Калкас в община Перник, въпреки че такова кметство не съществува в актуализирания към 4 август 2023 г. списък на НСИ. Това обстоятелство се установява и от справка на интернет страницата на НСИ – https://www.nsi.bg/nrnm/reports/units-details-by-event/50013988 Както е посочено по-горе, съгласно разпоредбите на ЗАТУРБ населените места се делят на градове и села и подлежат на регистрация в Единния класификатор на административно-териториалните и териториални единици. Квартал от град не е самостоятелно населено място, тъй като такова е самият град. Квартал, като част от населено място, е локализационна единица от адрес съгласно Закона за гражданската регистрация, поради което и с оглед обстоятелството, че не е самостоятелно населено място „квартал/кметство Калкас“ не отговаря на изискванията на ЗАТУРБ за кметство и в него избори за кмет на кметство не може да се произвеждат.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на ПП „ГЕРБ“, подадена чрез пълномощника Б. М., срещу решение № 130-МИ от 04.10.2023 г. на ОИК – Перник, като неоснователна.

ПОТВЪРЖДАВА решение № 130-МИ от 04.10.2023 г. на ОИК – Перник.

Решението на ОИК – Перник подлежи на обжалване пред Административен съд – Перник чрез ОИК – Перник в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения