Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2620-МИ
София, 9 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Борислав Христов Христов срещу решение № 121-МИ от 04.10.2023 г. на ОИК – Перник

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-15-683 от Борислав Христов Христов срещу решение № 121-МИ от 04.10.2023 г. на ОИК – Перник.

С решение № 121-МИ ОИК – Перник, е заличила регистрацията на Борислав Христов Христов като кандидат за кмет на кметство Изток, община Перник, регистриран с решение № 80-МИ/25.09.2023 г., издигнат от ПП „ГЕРБ“, поради това, че административно-териториална единица кметство Изток е закрито на 04.08.2023 г. и там няма да се произвеждат избори за кмет на кметство.

Жалбоподателят твърди, че решение № 121-МИ от 04.10.2023 г. е постановено при липса на компетентност от страна на ОИК – Перник, в съществено нарушение на административно-производствените правила, в противоречие с материално-правните разпоредби и при несъответствие с целта на закона. В подкрепа на това твърдение са изложени съображения, с които се защитава правото на жалбоподателя да бъде регистриран в изборите за кмет на кметство Изток. Той оспорва нормативния характер на актуализирания списък на кметствата в Република България от НСИ и твърди, че това не е валидно правно основание за закриване на кметствата Изток, Бела вода, Калкас и Църква.

В жалбата се оспорва и решение № 120-МИ от 04.10.2023 г. на ОИК – Перник, с което се определят и обявяват номерата на изборните райони в общината с твърдението, че компетентен орган да създава райони и кметства е Общинският съвет, който не е закрил съществуващите кметства в кварталите: Калкас, Църква, Изток и Бела вода.

Жалбоподателят счита, че решение № 121-МИ от 04.10.2023 г. на ОИК – Перник, е неправилно, незаконосъобразно и нецелесъобразно и се иска от Централната избирателна комисия да го отмени.

След като разгледа жалбата по оспореното решение, Централната избирателна комисия приема следното:

Съгласно Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ) териториални единици са населените места и селищните образувания, а административно-териториални единици са областите и общините. Населените места се делят на градове и села и подлежат на регистрация в Единния класификатор на административно-териториалните и териториални единици. Съставни административно-териториални единици в общините са кметствата и районите, а кметство е населено място с население над 100 души с постоянен адрес. Освен това, съгласно чл. 37 от ЗАТУРБ Националният статистически институт съгласувано с Министерството на регионалното развитие и благоустройството поддържа Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици. С писмо вх. № МИ-23-16/1/13.09.2023 г. НСИ изпрати на ЦИК списък на кметствата  в Република България, които към деня на обнародване (04.08.2023 г.) на указа на президента за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. отговарят на изискванията на чл. 14 от ЗАТУРБ и в тях следва да се произведат избори за кметове на кметства едновременно с изборите за общински съветници и за кметове. Този списък е публикуван на интернет страницата на ЦИК в раздел „МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023“, подраздел „За избирателите“.

Общинската избирателна комисия – Перник е приела и регистрирала кандидатски листи за кмет на кметство Изток в община Перник, въпреки че такова кметство не съществува в актуализирания към 4 август 2023 г. списък на НСИ. Това обстоятелство се установява и от съответната справка на интернет страницата на НСИ: https://www.nsi.bg/nrnm/reports/units-details-by-event/50013987 . Както е посочено по-горе, съгласно разпоредбите на ЗАТУРБ населените места се делят на градове и села и подлежат на регистрация в Единния класификатор на административно-териториалните и териториални единици. Квартал на град не е самостоятелно населено място, тъй като такова е самият град. Квартал, като част от населено място, е локализационна единица от адрес съгласно Закона за гражданската регистрация, поради което и с оглед обстоятелството, че не е самостоятелно населено място „квартал/кметство Изток“ не отговаря на изискванията на ЗАТУРБ за кметство и в него избори за кмет на кметство не може да се произвеждат.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Борислав Христов Христов срещу решение № 121-МИ от 04.10.2023 г. на ОИК – Перник, като неоснователна.

ПОТВЪРЖДАВА решение № 121-МИ от 04.10.2023 г. на ОИК – Перник.

Решението на ОИК – Перник подлежи на обжалване пред Административен съд – Перник чрез ОИК – Перник в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения