Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2620-МИ
София, 15 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Мухаррем Мухаррем, представляващ ПП „ДПС“ за община Кърджали срещу решение № 130 от 09.10.2015 г. на ОИК – Кърджали

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1285/13.10.2015 г. жалба от Мухаррем Мухаррем, представляващ ПП „ДПС“ за община Кърджали срещу решение № 130 от 09.10.2015 г. на ОИК – Кърджали, с което е прието за установено, че в нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК са поставени агитационни материали – транспаранти на територията на община Кърджали в нарушение на заповед № 933 от 18.09.2015 г. на кмета на община Кърджали и кмета на община Кърджали е задължен да премахне транспарантите. Към жалбата са приложени: два броя пълномощни  от представляващия ПП „ДПС“ в полза на жалбоподателя, копие от обжалваното решение № 130 от 09.10.2015 г. на ОИК – Кърджали и копие от интернет страницата с датата, на която е обявено решението, копие от писмо изх. № 92-99-959/11 от 06.10.2015 г. от вр.и.д. кмет на община Кърджали с разрешение за поставяне на агитационни транспаранти на 12 изброени в писмото места на територията на община Кърджали.
С оглед вземане на правилно и обосновано решение по жалбата към преписката следва да се приобщят и документите, постъпили с вх. № МИ-591 в Централната избирателна комисия по писмото от вр.и.д. кмета на община Кърджали с питане, влиза ли в сила решение № 130 от 09.10.2015 г. на ОИК – Кърджали докато е в процедура по обжалване? Към писмото е приложено копие от заповед № 933/18.09.2015 г. от кмета на община Кърджали, с която са определени местата за поставяне на агитационни материали за предизборна кампания. В т. ІІ в тази заповед изрично е постановено, че: „За поставянето на агитационните материали на други места, извън определените в заповедта е необходимо съгласуване с главния архитект на общината“. В т. ІІІ са предоставени правомощията на кметовете и кметските наместници да определят местата за поставяне агитационните материали на територията на кметствата и кметските наместничества без училищата. Към това писмо № 92-00-959/11 от 06.10.2015 г. на община Кърджали до представляващия ПП „ДПС“ за Кърждали – Мухаррем Мухаррем. за издаване на разрешение за поставяне на транспаранти.

От писмо № 92-00-959/11 от 06.10.2015 г. на община Кърджали се установява, че представителя на ПП „ДПС“ за Кърджали, Мухаррем Мухаррем е поискал разрешение за поставяне на агитационни транспаранти на 12 места и кмета на общината е разрешил поставянето на транспарантите с указанието, същите да бъдат премахнати в срок от седем дни след изборния ден.

Предвид изложеното Централната избирателна комисия приема, че жалбата на Мухаррем Мухаррем, представляващ ПП „ДПС“ за община Кърджали срещу решение № 130 от 09.10.2015 г. на ОИК – Кърджали е основателна. Разрешението е дадено при спазване изискванията на т. ІІ от заповед № 933/18.09.2015 г. на кмета на община Кърджали. Атакуваното решение е необосновано и незаконосъобразно.

С оглед на изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 183, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 130 от 09.10.2015 г. на ОИК – Кърджали като необосновано и незаконосъобразно.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения