Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2618-МИ
София, 15 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Александър Николаев Сабанов срещу решение № 224-МИ/НР от 06.10.2015 г. на ОИК – Силистра

Постъпила е жалба с вх. № МИ-15-1304/14.10.2015 г. от Александър Николаев Сабанов срещу решение № 224-МИ/НР от 06.10.2015 г. на ОИК – Силистра, в която се прави оплакване, че решението е неправилно, незаконосъобразно и необосновано. Прави се искане да бъде отменено изцяло обжалваното решение.
Към жалбата са приложени: снимки на транспарант на кандидата за кмет на община Силистра от Българска социалистическа партия Станислав Стойков, както и сигнал от Александър Сабанов от 5 октомври 2015 г.; обжалваното решение № 224-МИ/НР от 06.10.2015 г. на ОИК – Силистра и протокол от 06.10.2015 г. от комисия от трима членове на ОИК с извършени констатации. Твърди се, че плакатът не отговаря на изискванията на чл. 183, ал. 1 от ИК, тъй като надписът „Купуването и продаването на гласове е престъпление“ заема по-малко от 10 %.

Жалбата е подадена в срок, разгледана по същество е неоснователна.
От приложения към преписката на ОИК – Силистра, протокол на определената с решение на ОИК комисия в състав от трима от членовете й се вижда, че е извършена проверка на посочените в сигнала адреси. Комисията е констатирала наличието на посочения в сигнала агитационен материал, но счита, че не може да се направи категоричен извод, че е нарушена разпоредбата на чл. 183, ал. 2 от ИК за големината на надписа „Купуването и продаването на гласове е престъпление“. От снимковия материал се установява, че е налице е площ, оцветена в зелено, върху която е изписано „Купуването и продаването на гласове е престъпление“, която заема повече от 10 % от площта на транспаранта. С атакуваното решение ОИК – Силистра е възприела като неоснователно твърдението за нарушения на чл. 183, ал. 2 от ИК и е приела, че жалбата е необоснована и недоказана и е оставена без уважение.

Позоваване на практиката на ЦИК 2011 г. е неоснователно, тъй като приложеното към жалбата решение е постановено при действие на разпоредбите на Изборния кодекс от 2011 г. (отм.). В същото време изводите на комисията, че са изпълнени разпоредбите на ИК, доколкото надписът е обособен в отделно каре с големина на буквите, видна за трети лица, са правилни и обосновани, поради което решението следва да бъде оставено в сила.

С оглед на изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 183, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Александър Николаев Сабанов срещу решение № 224-МИ/НР от 06.10.2015 г. на ОИК – Силистра, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения