Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 261 -НС
София, 20 юни 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „ДПС“, представлявана от Мустафа Карадайъ, чрез пълномощника Берол Ахмед Али, срещу решение № 56-НС от 14.06.2021 г. на РИК 08 – Добрич

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № НС-15-451/16.06.2021 г., вписана в Eлектронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до РИК 08 – Добрич, и решенията по тях под № 1-95-НС от 16.06.2021 г. Жалбата е подадена от ПП „ДПС“, представлявана от Мустафа Карадайъ, чрез пълномощника Берол Ахмед Али – председател на ПП „ДПС“ в община Добрич, и е срещу решение № 56-НС/14.06.2021 г. на Районна избирателна комисия – Добрич.

С жалбата се иска изменение на обжалваното решение в частта, с която е извършено разпределението на длъжностите в 13 от общо 67 СИК на територията на общината. Излагат се мотиви за незаконосъобразност, като се твърди, че решение № 56-НС14.06.2021 г. е постановено при незачитане и несъобразяване на волята на местната общност и на направеното от общинския председател поименно предложение до кмета на община Добрич по време на консултациите, проведени по реда на чл. 91 от Изборния кодекс.

Производството е по чл. 73, ал. 1 ИК.

Централната избирателна комисия, като разгледа представените по административната преписка документи, намира жалбата за допустима, подадена в законоустановения срок и от легитимирано лице с правен интерес, срещу подлежащ на обжалване акт на РИК в Осми изборен район – Добрички, а по същество – за неоснователна.

След запознаване с преписката в цялост ЦИК приема за установена следната фактическа обстановка:

На 28.05.2021 г. със свои решения № 17-НС от 28.05.2021 и № 15-НС от 28.05.2021 г. РИК 08 - Добрич, за целите на провеждане на консултации по чл. 91 ИК и с оглед правилното разпределение на квотите на парламентарно представените партии и коалиции на основание чл. 72, ал. 1, т.1 и 6 и чл. 92, ал. 4 ИК във връзка с Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК е определил състава и ръководствата на СИК за съответните политически партии и коалиции както общо за изборния район, така и по общини и населени места. От цитираните разпределения става ясно, че при прилагане на методиката по Решение № 124-НС от 26.05.2021 г. на ЦИК за жалбоподателя, конкретно за община Добричка, е предвидено разпределение, както следва:

- По решение № 15-НС от 28.05.2021 г. – 68 места, общо ръководен и членски състав;

- По решение № 17-НС от 28.05.2021 г. - 25 места от 68 - за ръководен състав.

Цитираните решения не са оспорени от което и да е от заинтересованите лица и са влезли в сила.

На 10.06.2021 г. в РИК 08 – Добрич, е представено писмо от кмета на община Добричка с вх. № 87–НС/10.06.2021 г., с което същият уведомява РИК 08 – Добрич, за проведените консултации и че на същите не е постигнато съгласие за назначаване на поименните състави на СИК на територията на община Добричка. Към писмото си кметът на община Добричка прилага изискуемите документи по Решение № 124-НС/26.05.2021г. на ЦИК, а именно:

  1. Предложенията на партиите и коалициите.
  2. Копие от удостоверение за актуално правно състояние на партиите или копие от решението за създаване на коалицията.
  3. Пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите се представляват от пълномощник, както и адрес, телефон и лице за контакт.
  4. Списъци на резервните членове на СИК.
  5. Протокол от консултациите, ведно с мотиви към протокола от проведени консултации от ПП „ДПС“ с вх. № К-3187/07.06.2021г. и с възражение от ПП „Има такъв народ“ с вх. № К-3179/07.06.2021г.
  6. Копие от съобщението за провеждане консултациите и начинът на оповестяването му.

Видно от представения от общинската администрация пред РИК протокол от 04.06.2021 г. на проведените консултации за съставите на СИК на територията на община Добричка партиите и коалициите не са постигнали съгласие за разпределението на ръководния състав и редовите членове на отделните СИК. Протоколът е подписан от присъствалите на консултациите, в това число и от упълномощения представител на жалбоподателя. Към протокола няма приложени мотиви или особени мнения относно причините, довели до непостигане на съгласие.

На 14.06.2021 г, на редовно заседание, при присъствали 13 от 13 членове РИК 08 – Добрич, е разгледала представените документи по цитираната преписка с вх. № 87-НС/10.06.2021. След проведеното обсъждане е пристъпено към гласуване. От присъствалите 13 души, 11 са гласували „ЗА“ и 2 „ПРОТИВ“ и с решение № 56-НС РИК 08 – Добрич, е назначила поименните състави на СИК за община Добричка.

Срещу постановеното решение е и депозираната жалба, изпратена по компетентност на ЦИК.

По същество в жалбата не се съдържат данни за ощетяване на жалбоподателя в посока брой членове и брой ръководни длъжности, нито се твърди, че не е изпълнено заявеното за включване на представител на жалбоподателя в конкретни секции, а единствено се иска във вече назначените състави на заявените и вече назначени лица да се извърши промяна на длъжностите, определени в условията на оперативна самостоятелност от РИК 08 - Добрич.

На база на посочената фактическа обстановка, с оглед документите по преписката и при съобразяване на разпоредбите на Изборния кодекс Централна избирателна комисия счита, че решение 56-НС от 14.06.2021 г. следва да бъде потвърдено по следните съображения:

Представените към писмото на кмета до районната избирателна комисия поименни предложения са същите, които се съдържат в Приложение 1 към решение 56-НС/14.06.2021 г. на РИК 08 - Добрич. Комисията е съобразила направените искания от партиите в съответни посочени секции да бъдат назначени именно тези лица. Следва да се отбележи, че в жалбата не се съдържат твърдения в обратен смисъл, напротив, жали се единствено по отношение на 13 секции и то не липсата на предоставена квота, а несъгласието на жалбоподателя с позицията, на която са назначени тези лица. При проверката на ЦИК не се констатира несъответствие в прилагането на методиката за принципа на най-големия остатък, спазено е и квотното съотношение при разпределението между парламентарно представените партии, съдържанието на поименния списък е на база на поименните предложения на политическите субекти, участвали в консултациите, а при липса на постигнато съгласие по смисъла на чл. 91, ал. 12 ИК районната избирателна комисия назначава съставите на СИК, именно съобразявайки предложенията на партиите в частта имена и номерация на секции, като действа при условията на оперативна самостоятелност, при съблюдаване на разпоредбите на описаните вече норми от ИК и гарантиране на спазване на принципа за квотно разпределение. Конкретно за посочените секции, действително в 7 от тези 13 СИК жалбоподателят е поискал да му бъде предоставена ръководна длъжност, а в останалите 6 – да му бъде предоставено място за член. Макар и да е извършено разпределение по начин, различен от посочения от жалбоподателя, РИК 08 – Добрич, е разпределила местата при изрично спазване на квотния принцип по отношение на всички политически субекти, участвали в консултациите, като в крайна сметка жалбоподателят е получил дори една ръководна длъжност повече – 8 ръководни длъжности и 5 членски. В този смисъл, след като РИК е спазила нормативните изисквания и методическите указания по отношение на квотния принцип на ЦИК при назначаване на СИК, не са налице основания за отмяна на оспореното пред ЦИК решение за назначаване на СИК в община Добричка.

Предвид изложените мотиви и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централна избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 56-НС/14.06.2021 г. на Районна избирателна комисия – Добрич, с което са назначени поименните състави на СИК в община Добричка.

Решението на РИК 08 - Добрич, на осн. чл. 73, ал. 1, изр. 2 ИК подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд – Добрич.


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения