Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 260-ЕП
София, 7 май 2019

ОТНОСНО: жалба от ПП „ВОЛЯ“ чрез пълномощника Огнян Георгиев срещу решение № 29-ЕП от 30.04.2019 г. на РИК в Деветнадесети район – Русенски

Постъпила е жалба с вх. № 67 от 03.05.2019 г. от ПП „ВОЛЯ“ чрез пълномощника Огнян Георгиев срещу решение № 29-ЕП от 30.04.2019 г. на РИК в Деветнадесети район – Русенски.

С обжалваното решение РИК в Деветнадесети район – Русенски, е назначила СИК на територията на община Борово, област Русе.

Според жалбоподателя липсва назначен представител на ПП „ВОЛЯ“ във всички СИК в рамките на общината, като за пример се дава СИК № 001. Твърди се, че това е грубо и съществено нарушение на чл. 92, ал. 6 ИК.

Същевременно жалбоподателят счита, че решението на РИК е в противоречие и с Решение на ЦИК № 150-ЕП от 11.04.2019 г., в т. 14 от което изрично е посочено, че „Всяка парламентарно представена партия или коалиция има право на не по-малко от един член за всяка СИК.“

В жалбата се твърди, че независимо от съдържанието на протоколите от проведените консултации, РИК не може да назначи състав на СИК, в който няма поне един представител на парламентарно представените партии и коалиции.

В заключение жалбоподателят моли ЦИК да прогласи оспореното решение № 29-ЕП на РИК в Деветнадесети район – Русенски, като нищожно, а при условията на евентуалност – да го отмени като незаконосъобразно в неговата цялост.

Централната избирателна комисия счита, че искането за прогласяване на решението на РИК за нищожно е неоснователно, тъй като:

- Районната избирателна комисия е компетентният орган да се произнесе;

- Решението е взето с необходимото и поименно мнозинство;

- Решението е подписано от председател и секретар;

- Решението е разбираемо.

Жалбата е получена в ЦИК от РИК в Деветнадесети район – Русенски с придружително писмо с вх. № ЕП-15-35 от 03.05.2019 г. заедно с административната преписка.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, подадена в срок и от лице с правен интерес от оспорването й срещу подлежащ на обжалване акт на РИК в Деветнадесети район – Русенски.

От представения протокол за проведените на 17 април 2019 г. консултации при кмета на община Борово с представителите на партиите и коалициите е видно, че е постигнато съгласие за ръководния състав и за цялостния състав на всички секции. Протоколът е подписан от всички присъствали на консултациите, включително от представляващия ПП „ВОЛЯ“ Огнян Георгиев без нито едно особено мнение.

Представляващият ПП „ВОЛЯ“ Огнян Георгиев е предоставил поименен списък за членове на СИК, който не отговаря на разпределението, договорено на проведените консултации, а именно представени са имена на членове за секции, в които ПП „ВОЛЯ“ не е получила места, и не са представени имена за СИК, където са получили места.

От своя страна кметът на община Борово е изпратил на РИК в Деветнадесети район – Русенски писмено предложение за съставите на СИК, което не се отличава от вписаното в протокола съгласие между участвалите в консултациите партии и коалиции и подписано от тях.

Преди постановяване на обжалваното решение РИК в Деветнадесети район – Русенски оставя без разглеждане жалба с вх. № 41 от 22.04.2019 г. на ПП „ВОЛЯ“, с която се иска установяване на нарушения при провеждане на консултациите в община Борово.

Централната избирателна комисия счита, че при постановяване на оспорваното решение РИК в Деветнадесети район – Русенски не е допуснала нарушения на материалния закон.

В чл. 91, ал. 11 ИК законодателят е предвидил в случаите, когато на консултациите е постигнато съгласие, районната избирателна комисия да назначи секционните избирателни комисии по предложението на кмета на общината.

Съгласно чл. 92, ал. 6 ИК всяка парламентарно представена партия или коалиция има право на не по-малко от един член от състава на секционната избирателна комисия. Цитираната правна норма обаче не вменява изрично такова задължение. Разпоредбата регламентира най-малката бройка, която се полага на партия или коалиция, но не ограничава при спазване на императивните изисквания на закона и когато имащите право на членове на СИК партии и коалиции не направят предложение или направят предложение за по-малко от полагащите им се членове, останалите партии и коалиции да имат право на повече членове. В конкретния случай се установява, че са спазени императивните изисквания на Изборния кодекс, а подадената жалба от ПП „ВОЛЯ“ с искане за преразпределение не е основателна, тъй като участвалият на консултациите представител на ПП „ВОЛЯ“ е подписал протокола без възражения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а, чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 91, ал. 11 във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата, подадена от ПП „ВОЛЯ“ чрез пълномощника Огнян Георгиев, срещу решение № 29-ЕП от 30.04.2019 г. на РИК в Деветнадесети район – Русенски.

ВРЪЩА административната преписка на РИК в Деветнадесети район – Русенски.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Русе чрез РИК в Деветнадесети район – Русенски в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1916-МИ / 03.12.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Калояново, област Пловдив

  • № 1915-МИ / 24.11.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Долни чифлик, област Варна

  • № 1914-МИ / 24.11.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас

  • всички решения