Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 26-ЕП
София, 28 март 2014 г.

ОТНОСНО: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България насрочени на 25 май 2014 г.

На основание чл.57, ал. 1, т. 17, чл. 11, чл. 12 - 17, чл. 20 - 22, чл. 31 - 33, чл. 101 - 110, чл. 350, § 1, т. 2, буква „а" от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ІУсловия за образуване на избирателни секции извън страната.

1. При произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. гласуването и преброяването на гласовете на българските граждани извън територията на Република България се извършва в избирателни секции при спазване на изискванията на Изборния кодекс.

2. При произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. ръководителите на дипломатическите и консулските представителства (ДКП) на Република България образуват избирателни секции извън страната и при спазване на законодателството на съответната държава.

3. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства определят местоположението на избирателните секции извън страната въз основа на териториалното разпределение на българската общност в съответното място на територията на държавата членка на Европейския съюз.

4. Организациите на българските граждани в съответното място на територията на държавата - членка на Европейския съюз може да правят предложение за местоположението на избирателните секции до ръководителите на дипломатическите и консулските представителства. Предложението се прави не по- късно от 25 дни преди изборния ден (29 април 2014 г.).

5. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България незабавно, но не по-късно от 55 дни преди изборния ден (30 март 2014 година), трябва да поискат съгласието на приемащата държава, ако такова се изисква, за:

5.1. произвеждането на изборите;

5.2. разкриването на избирателни секции в дипломатическите и консулските представителства;

5.3. разкриването на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства;

5.4. разкриването на избирателни секции в държава, където Република България няма дипломатическо или консулско представителство, но има дипломатически отношения и е назначила акредитиран посланик.

6. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства уведомяват незабавно Министерството на външните работи за получените отговори от приемащата държава. Министерството на външните работи незабавно уведомява Централната избирателна комисия. Министерството на външните работи уведомява Централната избирателна комисия за държавите, в които не се изисква съгласие за разкриването на избирателни секции по т. 5.

7. При произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. ръководителите на дипломатическите и консулските представителства образуват избирателни секции въз основа на подадените заявления по чл. 16, ал.1 ИК.

8. Всеки български гражданин, който има право да избира при избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. и желае да гласува, заявява това не по-късно от 25 дни преди изборния ден (29 април 2014 г.) чрез писмено заявление по образец (приложение от изборните книжа).

8.1. Право да избират членове на Европейския парламент от Република България по т. 7 имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, живели са най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

8.2. „Живял най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз" е български гражданин, който има адресна регистрация по постоянен адрес и по настоящ адрес на територията на Република България или в друга държава - членка на Европейския съюз най-малко 60 дни от последните три месеца към датата на произвеждане на изборите. За живеене в страната се приема и престоят извън Република България за времето, в което български гражданин е изпратен там от българската държава.

9. Заявлението следва да бъде подписано саморъчно и подадено лично или изпратено по пощата чрез писмо до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава членка на Европейския съюз или чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия. В едно писмо може да има повече от едно заявления, като във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице. Изпратените по електронна поща сканирани заявления не се считат за изпратени „по пощата чрез писмо".

10. В заявлението по т. 9 избирателят вписва на български език имената си по паспорт, военна карта или лична карта, единния си граждански номер и постоянния си адрес в Република България. Избирателят вписва на кирилица или латиница мястото извън страната (държава - членка на Европейския съюз), в което желае да гласува. В заявлението избирателят може да посочи електронен адрес или телефон за контакт, на който да бъде уведомен за резултата от проверката по чл. 17, ал. 3 ИК. Със заявлението избирателят представя и декларация по образец (приложение от изборните книжа), че отговаря на условията да избира.

11. Ръководителите на дипломатическото или консулското представителство на Република България изпращат незабавно на Централната избирателна комисия по електронен път постъпилите заявления - декларация по чл. 16, ал. 1 и 3 от ИК от избиратели, които желаят да гласуват извън страната. Постъпилите заявления се публикуват незабавно на интернет страницата на Централната избирателна комисия при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

12. Централната избирателна комисия извършва проверка на данните по чл. 16, ал. 2 ИК не по-късно от 22 дни преди изборния ден (2 май 2014 г.). За постъпилите електронни заявления на интернет страницата на Централната избирателна комисия проверката се извършва автоматизирано едновременно с подаването им. Данните в заявленията, постъпили в писмена форма чрез дипломатическите и консулските представителства, се проверяват при въвеждането им с постъпването им в Централната избирателна комисия. Избирател, чието заявление не е потвърдено, но е посочил електронен адрес или телефон за контакт, се уведомява незабавно.

13. Централната избирателна комисия проверява дали лицата подали заявление за гласуване извън страната отговарят на изискванията да избират не по-късно от 22 дни преди изборния ден (2 май 2014 г.).

14. За извършване на проверката по т. 12 и 13 Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие осигурява на Централната избирателна комисия достъп до данните в Националния регистър на населението.

15. Въз основа на резултатите от проверката Централната избирателна комисия изпраща незабавно на Министерството на външните работи информацията по чл. 16, ал. 2 ИК само за лицата, които имат право да гласуват, и само за местата, в които се образуват избирателни секции.

16. Министерството на външните работи не по-късно от 20 дни преди изборния ден (4 май 2014 г.) обобщава данните по държави и ги изпраща незабавно на ръководителите на съответните дипломатически и консулски представителства, за да образуват избирателни секции и впишат лицата които имат право да гласуват в списъците по т. 17 (чл. 31, ал. 1 ИК).

17. При избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България изготвят и подписват списъци, в които се вписват лицата, които имат право да гласуват, по държави и места.

18. Министерството на външните работи изпраща обобщените данни от всички държави с имената, единния граждански номер и постоянния адрес в Република България на лицата, вписани в списъците по т. 17, в структуриран електронен вид до Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие не по-късно от 18 дни преди изборния ден (6 май 2014 г.), за да бъдат заличени лицата от избирателните списъци за гласуване в Република България.

19. Списъците по т. 17 се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България не по-късно от 18 дни преди изборния ден (6 май 2014 г.) съответно на интернет страницата на Министерството на външните работи и на дипломатическите и консулските представителства и съдържат имената на избирателя и номера и адреса на избирателната секция.

20. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства осигуряват възможност всеки избирател да може да прави справка в списъка по единен граждански номер, включително на безплатен телефонен номер. Допълнително постъпилите заявления и настъпилите промени в списъците се публикуват незабавно.

21. Лицата, които не са вписани в списъка по т. 17, може да оспорват невписването им в тридневен срок от публикуването на списъка пред Централната избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване по реда на чл. 58 от ИК пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му.

 

II. Образуване на избирателни секции извън страната и назначаване на секционните избирателни комисии.

22. Избирателните секции извън страната се образуват:

22.1. в местата, където има дипломатическо или консулско представителство - при наличие на не по-малко от 20 избиратели, заявили желание да гласуват;

22.2. в местата в държава - членка на Европейския съюз, където няма дипломатическо или консулско представителство - при наличие на не по-малко от 40 избиратели, заявили желание да гласуват;

22.3. в местата в държава - членка на Европейския съюз, в които на проведени до 5 години преди изборния ден избори (2009 г.) е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели; списъкът на местата се обявява от Централната избирателна комисия не по-късно от 50 дни преди изборния ден (4 април 2014 г.);

22.4. извън местата по т. 22.1. - 22.3. по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства въз основа на общия брой подадени заявления или на общия брой на гласувалите на предходни избори, включително и когато броят на подадените заявления за определено място е по-малък от 40; ръководителите на дипломатическите или консулските представителства на Република България изпращат мотивирано предложение до Централната избирателна комисия не по-късно от 22 дни преди изборния ден (2 май 2014 г.).

23. При образуване на секции в страна - членка на Европейския съюз във всички хипотези на т. 22, когато броят на избирателите е повече от 500, се образуват толкова избирателни секции, колкото пъти числото 500 се съдържа в броя на избирателите. При наличие на остатък може да се образува допълнителна секция.

24. Централната избирателна комисия не по-късно от 21 дни преди изборния ден (3 май 2014 г.) определя местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място, въз основа на обобщените данни по чл. 14 от ИК. Решението на Централната избирателна комисия може да се обжалва по реда на чл. 58 от ИК пред Върховен административен съд в срок от три дни от обявяването му.

25. Избирателните секции се образуват със заповед от ръководителите на дипломатическите или консулските представителства не по-късно от 18 дни преди изборния ден (6 май 2014 г.) въз основа на решението на Централната избирателна комисия по т. 24. В заповедта се посочва местоположението на избирателните секции по места. Заповедта се обявява публично и може да се оспори в тридневен срок от обявяването й пред Централната избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което се обявява публично. Решението на Централната избирателна комисия може да се обжалва по реда на чл. 58 от ИК пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му.

26. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България оказват организационно-техническо съдействие на кандидатите и представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, при провеждането на срещи с избирателите.

27. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България отправят покана за съдействие към организации на българските граждани извън страната. Организациите може да подпомагат дейността по подготовката и организацията на изборите извън страната, осигуряват контакти с местната администрация, подходяща зала за произвеждане на изборите, избирателни кутии, кабини за гласуване, скенер, мобилен интернет и друга техника.

28. При изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 25 май 2014 г. Централната избирателна комисия назначава секционни избирателни комисии за всяка избирателна секция извън страната не по-късно от 12 дни преди изборния ден (12 май 2014 г.), освен в случаите когато се налага попълването на незаетите места в състава на СИК извън страната, при условията на т. 41. В този случай, Централната избирателна комисия назначава състава на СИК не по-късно от 5 дни преди изборния ден (19 май 2014 г.).

29. СИК извън страната се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове.

30. Броят на членовете на секционната избирателна комисия, включително председател, заместник-председател и секретар, е:

30.1. за секции с до 500 избиратели включително - до 7 членове, но не по-малко от 5;

30.2. за секции с над 500 избиратели - до 9 членове, но не по-малко от 5.

31. Секционната избирателна комисия се представлява от своя председател, а в отделни случаи - от заместник-председател, секретар или определен с решение на комисията член.

32. При определяне състава и ръководствата на секционните избирателни комисии се запазва съотношението на парламентарно представените партии и коалиции. Съотношението се определя, след като от броя на членовете бъдат изключени членовете, предложени от министъра на външните работи или от оправомощен от него заместник-министър.

33. Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в секционната избирателна комисия. Председателят, заместник-председателят и секретарят не може да бъдат от една и съща партия или коалиция.

34. СИК извън страната се назначават от Централната избирателна комисия след провеждане на консултации с парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени. В консултациите може да участват и други партии и коалиции, регистрирали кандидати. Денят, часът и мястото на провеждането им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на Централната избирателна комисия не по-късно от три дни преди провеждането им.

35. При консултациите партиите и коалициите по т. 34 представят не по-късно от 16 дни преди изборния ден (8 май 2014 г.):

35.1. писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

35.2. копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите (21 март 2014 г.) или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

35.3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.

35.4. списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия.

36. За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от участниците в тях. При отказ да се подпише протоколът, както и когато протоколът е подписан с особено мнение, се прилагат мотивите на участниците. Прилагат се и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.

37. Централната избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии по предложенията на парламентарно представените партии и коалиции и на партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент, но не са парламентарно представени.

38. В случай че парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, не са направили предложения за всички членове, на които имат право, включително са направили предложения за по-малко членове, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите. Попълването се извършва чрез жребий при условия и по ред, определени с решение на Централната избирателна комисия.

39. Централната избирателна комисия назначава във всяка секционна избирателна комисия по един член, предложен от министъра на външните работи или от оправомощен от него заместник-министър. Предложението на министъра на външните работи или оправомощеният от него заместник-министър може да е направено въз основа на предложения от организации на български граждани в съответната страна.

40. Министърът на външните работи или оправомощеният от него заместник-министър прави предложението по т. 39 не по-късно от 16 дни преди изборния ден (8 май 2014 г.). Към предложението се представя и списък на резервни членове, които да заместят предложените лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия.

41. Когато партия или коалиция не е направила предложение за членове на СИК, Централната избирателна комисия не по-късно от 5 дни преди изборния ден (19 май 2014 г.) назначава за членове на секционните избирателни комисии лица, предложени от ръководителите на съответните дипломатически или консулски представителства или от министъра на външните работи или оправомощен от него заместник-министър. Ръководителите на съответните дипломатически или консулски представителства или министърът на външните работи или оправомощеният от него заместник-министър може да правят предложенията въз основа на предложения от организации на български граждани в съответната страна.

42. Партиите и коалициите, както и министърът на външните работи или оправомощен от него заместник-министър може да правят предложения за смяна на предложен от тях член на секционна избирателна комисия. Предложението се представя в Централната избирателна комисия не по-късно от 7 дни преди изборния ден (17 май 2014 г.). Централната избирателна комисия извършва промените не по-късно от 5 дни преди изборния ден (19 май 2014 г.).

43. Разходите по изпращане на включените в секционните избирателни комисии членове, предложени от партии и коалиции, са за сметка на съответната партия и коалиция.

44. Включените в секционните избирателни комисии членове, предложени от министъра на външните работи или от оправомощен от него заместник-министър, се командироват от министъра на външните работи.

 

III. Публикуване на условията и реда за гласуване извън страната

45. Министърът на външните работи публикува незабавно на интернет страницата на Министерството на външните работи условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната.

46. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България публикуват на интернет страницата на дипломатическото и консулското представителство условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения