Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2589-МИ/НР
София, 14 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на Общинска избирателна комисия в община Антон, Софийска област, за изборите за общински съветници и за кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-1306 от 14.10.2015 г. е постъпило предложение за промяна в състава на ОИК в община Антон, подписано от председателя и секретаря на ОИК, с искане за освобождаване от състава Даниела Рашкова Шентова и назначаване на нов член Райна Иванова Георгиева по заявление от Мино Димитров, преупълномощен представител на ПП ГЕРБ.

Към писмото са приложени: заявление от Даниела Рашкова Шентова да бъде освободена като член на ОИК община Антон; декларация по чл. 81 във вр. с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Райна Иванова Георгиева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Антон, Софийска област Даниела Рашкова Шентова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА като член на ОИК в община Антон, Софийска област, Райна Иванова Георгиева, ЕГН ….

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения