Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2584-НС
София, 10 май 2013 г.

ОТНОСНО: издаване на удостоверения по чл. 48б от ИК в изборния ден 12 май 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 3 във връзка с чл. 48б от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Всички категории лица, включени в Списъка на заличените лица, които нямат право да бъдат дописвани в избирателния списък в изборния ден (Приложение № 7 от изборните книжа), могат да гласуват, ако представят пред СИК по постоянния си адрес удостоверение, издадено от общината, че е отпаднало основанието или не е налице основанието за вписването на избирателя в този списък.

2. Удостоверението по чл. 48б от ИК се издава от общината по постоянния адрес на избирателя от нарочно определено/и със заповед на кмета на общината лице/а.

3. Удостоверението по чл. 48б се издава въз основа на:

а) документи и доказателства, произхождащи от официален орган, имащ право да удостоверява конкретните факти

- съд (заверен от съда препис от влязло в сила решение или присъда);

- началниците на местата за лишаване от свобода (служебна бележка или удостоверение, издадено от началниците на затворите или поправителните домове);

- орган, по чието уведомление е извършено заличаването на лицето

б) служебна справка, извършвана от лицата, натоварени да издават удостоверенията по чл. 48б от ИК:

- в регистъра на издадените удостоверения за гласуване на друго място в общината по постоянния адрес на заявителя;

- чрез сайта на ГД „ГРАО" по ЕГН на заявителя относно включването му в избирателни списъци в страната по настоящия му адрес;

- чрез сайта на ГД „ГРАО" по ЕГН на заявителя относно включването му в избирателни списъци в населени места извън страната.

Ако при извършване на служебната справка се установи, че заявителят фигурира в избирателен списък по настоящ адрес, в списък за гласуване извън страната или в регистъра на издадените удостоверения за гласуване на друго място, удостоверение по чл. 48б от ИК не се издава.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения