Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2577-МИ
София, 3 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Румен Венциславов Пехливанов – кмет на община Рудозем, срещу решение № 56-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Рудозем

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-15-567 от 02.10.2023 г. от Румен Венциславов Пехливанов – кмет на община Рудозем, срещу решение № 56-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Рудозем.

С горепосоченото решение ОИК – Рудозем, е определила броя, функциите и персоналния състав на специалист-технически сътрудници за подпомагане работата на ОИК – Рудозем, във връзка с произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., както и размера на тяхното възнаграждение.

Жалбоподателят твърди, че решението за броя на специалист-техническите сътрудници, както и за размера на възнагражденията им не е съгласувано с кмета на общината в съответствие с Решение № 1954-МИ от 03.08.2023 г. на ЦИК относно определяне на реда за създаване на работни групи от специалисти, които да подпомагат дейността на ОИК.

В жалбата се твърди, че предвиденият съгласувателен режим следва да бъде извършен с оглед планиране на бюджета за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове, съобразявайки се с броя на секциите на територията на община Рудозем, обемът от работа и натовареността на членовете на ОИК.

В тази връзка жалбоподателят се обръща към Централната избирателна комисия с молба да отмени решение № 56-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Рудозем, като неправилно, необосновано и незаконосъобразно, взето в противоречие с разпоредбите на т. 1.6. от Решение № 1954-МИ от 03.08.2023 г. на ЦИК.

Централната избирателна комисия, като разгледа представените по административната преписка документи, намира жалбата за допустима, подадена в законоустановения срок и от лице с правен интерес, срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК – Рудозем.

Централната избирателна комисия приема изложените в жалбата мотиви за основателни, тъй като не е спазено изискването на Решение № 1954-МИ от 03.08.2023 г. на ЦИК, в което е предвидено, че при определяне от ОИК на работни групи от специалисти, с които да се подпомага дейността ѝ, следва техният брой и размерът на възнаграждението им да се съгласуват с кмета на общината.

Предвид изложените мотиви и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 56-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Рудозем.

УКАЗВА на ОИК – Рудозем, при определяне броя на експерт-специалистите и техническите сътрудници към ОИК, както и размера на възнагражденията им да изпълни изискванията на Решение № 1954-МИ/03.08.2023 г. на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения