Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2571-МИ
София, 2 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от А. Е. С. – упълномощен представител на коалиция „ЛЕВИЦАТА!“, срещу решения № 42-МИ, № 43-МИ и № 44-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Ново село, община Видин

В Централната избирателна комисия чрез ОИК – Ново село, е постъпила жалба с вх. № МИ-15-535 от 01.10.2023 г. от А. Е. С. – упълномощен представител на коалиция „ЛЕВИЦАТА!“, срещу решения № 42-МИ, № 43-МИ  и № 44-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Ново село. С оспорваните решения ОИК – Ново село, е регистрирала кандидатската листа на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ за кмет на община Ново село, област Видин, за кмет на кметство с. Флорентин и кметство с. Ясен, както и кандидатската листа за общински съветници в община Ново село.

В Централната избирателна комисия е постъпила от ОИК – Ново село, преписката по оспорваните решения.

Жалбоподателят счита, че оспорените от него решенията са приети в нарушение на материалния закон, тъй като не се установява представителна власт за лицето, което е подписало предложенията, както и е преупълномощило трети лица. Моли решенията да бъдат отменени.

След като се запозна с преписката в цялост, Централната избирателна комисия приема, че макар и подадена в срок, жалбата е недопустима, като подадена от лице без правен интерес от оспорването и срещу неподлежащ на обжалване акт на ОИК – Ново село, тъй като съгласно чл. 148, ал. 8 ИК на оспорване пред ЦИК подлежат единствено решения за отказ за регистрация.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Оставя без разглеждане жалбата на А. Е. С. – упълномощен представител на коалиция „ЛЕВИЦАТА!“, срещу решения № 42-МИ, № 43-МИ и № 44-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Ново село, община Видин.

ПОТВЪРЖДАВА решения № 42-МИ, № 43-МИ и № 44-МИ от 26.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Ново село.

Решението на ОИК – Ново село, подлежи на обжалване пред Административен съд – Видин, чрез ОИК – Ново село, в тридневен срок от обявяването на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения