Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2570-МИ
София, 2 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Неджмедин Хасан Адем – кандидат за кмет на община от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, упълномощено лице от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 60 от 30.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Никола Козлево

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-15-154 от 02.10.2023 г. от Неджмедин Хасан Адем – кандидат за кмет на община от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, упълномощено лице от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 60 от 30.09.2023 г., на Общинска избирателна комисия – Никола Козлево.

С решение № 60 от 30.09.2023 г. Общинска избирателна комисия – Никола Козлево е отказала регистрация на Неджмедин Хасан Адем за участие в изборите за кмет на община Никола Козлево в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

Жалбоподателят смята, че решението на ОИК – Никола Козлево, е незаконосъобразно и неправилно. Счита, че изводите на ОИК – Никола Козлево, не са съобразени с Решение № 2536-МИ от 28.09.2023 г., с което ЦИК указва на ОИК – Никола Козлево да съобрази всички факти и обстоятелства, свързан с регистрацията, включително представените документи за регистрация.

Жалбоподателят твърди, че Общинската избирателна комисия – Никола Козлево, е изложила формално основание за отказ от регистрация, като е посочила, че не е спазен срокът за подаване на документи за регистрация – 17.00 ч. на 26.09.2023 г., което жалбоподателят отхвърля като неправилно. Изложените твърдения в решение № 60 от 30.09.2023 г. на ОИК – Никола Козлево, са неправилни, заявлението за регистрация на кандидата е подадено с необходимите приложения и е спазен и крайният срок за регистрация – 17.00 ч. на 26.09.2023 г.

Жалбоподателят прилага и копие от входящия регистър на кандидатите за кметове на общини и райони за нови и частични избори на 29.10.2023 г. – Приложение № 69-МИ-нч, от който е видно, че документите са подадени в 16.59 ч. на 26.09.2023 г. Наред с това жалбоподателят твърди, че ОИК – Никола Козлево, е регистрирала и друг кандидат, който е подал документи след часа на подаване на неговото заявление за регистрация.

Жалбоподателят моли ЦИК да разгледа жалбата и да постанови решение, с което да отмени обжалваното решение № 60 от 30.09.2023 г. на ОИК – Никола Козлево, като се даде възможност за извършване на регистрация на кандидата за кмет на община Никола Козлево Неджмедин Хасан Адем.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в законоустановения от обявяване на решението от лице с правен интерес и срещу акт, който подлежи на оспорване. Разгледана по същество е основателна.

Общинската избирателна комисия – Никола Козлево, е приела решение № 60 от 30.09.2023 г. относно регистрация на кандидат за кмет на община, предложен от коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. В него е посочено, че с вх. № 3 в регистъра на кандидатите за кмет на община на 26.09.2023 г. в 16.59 ч. е постъпило заявление от коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. В същото решение членовете на ОИК констатират, че часът на разпечатване в компютъра на входящия регистър относно регистрацията на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, е 17.45 ч., а документите за регистрация на кандидат за кмет на община Никола Козлево са подадени от жалбоподателя след 17.00 ч., а именно в 17.15 ч. Предвид изложеното ОИК – Никола Козлево отказва регистрацията на кандидат за кмет на община, предложен от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. Неджмедин Хасан Адем.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с административната преписка, прие за установена следната фактическа обстановка:

Видно от протокол № 8 от заседанието на ОИК – Никола Козлево на 30.09.2023 г., решение № 60-МИ от 30.09.2023 г., съгласно което на жалбоподателя Неджмедин Хасан Адем е отказана регистрация като кандидат за кмет на община Никола Козлево, е прието при условията на чл. 85, ал. 4 ИК, поради което жалбата е основателна и решението, с което се постановява отказ за регистрация е незаконосъобразно и следва да бъде отменено. Също така видно от приложения входящ регистър часът на подаване на предложението за регистрация на кандидата за кмет на община Никола Козлево е 16.59 ч., поради което комисията е трябвало да регистрира жалбоподателя като кандидат. Освен това ЦИК приема за основателни мотивите на жалбоподателя, че ОИК – Никола Козлево не се е съобразила с Решение № 2536-МИ от 28.09.2023 г. на ЦИК.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 60 от 30.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Никола Козлево.

УКАЗВА на ОИК – Никола Козлево, да приеме решение по заявлението за регистрация при условия на обвързана компетентност.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения