Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2568-МИ
София, 2 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: промени в съставите на ОИК – Добрич, и ОИК – Добричка, област Добрич

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-156 и вх. № МИ-10-157 от 02.10.2023 г. от Ердинч Илияз Хаджиев - председател на Областния съвет на ПП „Движение за права и свободи“, за промени в ОИК – Добрич и ОИК – Добричка. Предлага се на мястото на Семра Гюрсел Назиф-Рюстем за секретар на ОИК – Добрич, да бъде назначена Сюзан Зекерие Рамис, а на мястото на Сюзан Зекерие Рамис за заместник-председател на ОИК – Добричка, да бъде назначена Семра Гюрсел Назиф-Рюстем.

Към предложението са приложени: заявление от Семра Гюрсел Назиф-Рюстем за освобождаването ѝ като секретар на ОИК – Добрич, заявление от Сюзан Зекерие Рамис за освобождаването ѝ като зам.-председател на ОИК – Добричка, декларациия по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копия от дипломата за завършено висше образование на Сюзан Зекерие Рамис и Семра Гюрсел Назиф-Рюстем, и пълномощно в полза на Ердинч Илияз Хаджиев.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Добрич, област Добрич, Семра Гюрсел Назиф-Рюстем, ЕГН …, и анулира издаденото ѝ удостоверение.

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК – Добричка, област Добрич, Сюзан Зекерие Рамис, ЕГН …, и анулира издаденото ѝ удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Добрич, област Добрич, Сюзан Зекерие Рамис, ЕГН ...

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Добричка, област Добрич, Семра Гюрсел Назиф-Рюстем, ЕГН  ...

На назначения секретар на ОИК – Добрич, и зам.-председател на ОИК – Добричка, да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения