Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2566-МИ
София, 2 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от И. В. И. като упълномощен представител на МК НДСВ (ДПС, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ) срещу решения № 63-МИ, № 64-МИ, № 65-МИ, № 66-МИ, № 67-МИ и № 68-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Ружинци

В Централната избирателна комисия чрез Общинска избирателна комисия – Ружинци, е постъпила жалба с вх. № МИ-15-529 от 01.10.2023 г.  от И. В. И. като упълномощен представител на МК НДСВ (ДПС, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ) срещу решения № 63-МИ, № 64-МИ, № 65-МИ, № 66-МИ, № 67-МИ и № 68-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Ружинци.

Със съответните решения ОИК – Ружинци, е регистрирала кандидатска листа на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ за издигане на кандидати за общински съветници в община Ружинци, за кмет на община Ружинци и за кмет на кметство с. Гюргич, с. Дреновец, с. Бело поле и с. Черно поле, в изборите на 29 октомври 2023 г.

Жалбоподателят твърди, че няма валидно преупълномощаване на трети лица във връзка с подписване на документи и представяне на предложения за регистрация на кандидати. Жалбоподателят счита, че подписаното приложение от изборните книжа от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ от В. И. В. и Л. Й. Н. не поражда валидна представителна власт.

Към административната преписка жалбоподателят И. В. И. не е представил пълномощно от представляващия МК НДСВ (ДПС, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ), за да се направи обосновано предположение за наличие на представителна власт, въпреки изричното указание на ОИК – Ружинци, което е видно от приложеното становище на комисията.

При изясняване на фактическата обстановка, след като се запозна с представената в цялост преписка от Общинската избирателна комисия – Ружинци, Централната избирателна комисия не констатира наличие на основания за отмяна на решения № 63-МИ, № 64-МИ, № 65-МИ, № 66-МИ, № 67-МИ и № 68-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Ружинци. Налично е пълномощно за преупълномощаване в полза на К. Г. К.

Централната избирателна комисия приема, че жалбата е неоснователна и следва да бъде оставена без разглеждане.

При проведеното гласуване на предложения проект на решение за оставяне без уважение на жалба от И. В. И. като упълномощен представител на МК „НДСВ“ (ДПС, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ) срещу решения № 63-МИ, № 64-МИ, № 65-МИ, № 66-МИ, № 67-МИ и № 68-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Ружинци, Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 13 членове на комисията, „ЗА“ това предложение гласуваха 7 членове и „ПРОТИВ“ 6 членове.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 2 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне на предложения проект на решение по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения