Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2565-МИ
София, 2 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Мария Сашева Минина – кандидат за кмет на община Вълчедръм, срещу решение № 62-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Вълчедръм

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-22-233 от 29.09.2023 г. от Мария Сашева Минина – кандидат за кмет на община Вълчедръм, срещу решение № 62-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Вълчедръм, с което е била регистрирана Миглена Цветанова Станимирова – кандидат за кмет на община Вълчедръм, като според жалбоподателя е незаконосъобразно и издадено в нарушение извън правилата и законовите разпоредби на Изборния кодекс, поради което моли Централната избирателна комисия да отмени решението.

След като се запозна с жалбата, Централната избирателна комисия приема, че жалбата е недопустима, тъй като съгласно чл. 148, ал. 8 ИК на оспорване пред ЦИК подлежат единствено решения, с които се отказва регистрация на кандидати и кандидатски листи. Централната избирателна комисия приема, че не съществува пречка съгласно изискванията на Изборния кодекс да бъде извършена регистрация на кандидат в сроковете по чл. 417, ал. 5, изречение второ от Изборния кодекс.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Оставя без разглеждане жалбата от Мария Сашева Минина – кандидат за кмет на община Вълчедръм, срещу решение № 62-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Вълчедръм

ПОТВЪРЖДАВА решение № 62-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Вълчедръм.

Решението на ОИК – Вълчедръм, подлежи на обжалване пред Административен съд – Монтана, чрез ОИК – Вълчедръм, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения