Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2564-МИ
София, 2 октомври 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“, срещу решение № 80-МИ от 28.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Харманли, област Хасково

В Централната избирателна комисия чрез ОИК – Харманли, е постъпила жалба с вх. № МИ-10-146/2 от 29.09.2023 г. от партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“, срещу решение № 80-МИ от 28.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Харманли, област Хасково, с което са назначени съставите на СИК на територията на община Харманли.

С Решение № 80-МИ от 28.09.2023 г. Общинска избирателна комисия – Харманли, е назначила съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Харманли, при непостигнато съгласие на проведените консултации между парламентарно представените партии и коалиции в общината.

Жалбоподателят счита решение № 80-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Харманли, като неправилно, незаконосъобразно и постановено в нарушение на методическите указания на ЦИК относно разпределението на съставите на СИК по места.

Жалбоподателят твърди, че с решение № 16-МИ от 14.09.2023 г. на ОИК – Харманли, за партия „Възраждане“ има отредени 50 места в секционните комисии, които са 44 на брой, от които 21 места за ръководни длъжности в секциите и 29 членове. В 44 секция, която се намира в „МБАЛ – Харманли“ – гр. Харманли, която е от 7 членове – 2 места са дадени на партия „Възраждане“. Тази секция се създава под условие, ако има лежащо болни тогава да се открие в деня на изборите. Жалбоподателят прави сравнение с проведени преди това избори за парламент, за евродепутати, за президент и предишните местни избори през 2019 г. такава секция не е откривана и счита, че такава секция няма да се открие и сега, като в нея партия „Възраждане“ губи 2 бройки от представителите си в секционни комисии в деня на изборите и че заради разпределението в секция като тази ще има по-малко определени квоти във всички останали секции.

Жалбоподателят оспорва изцяло разпределението по секционните комисии на територията на община Харманли и решение № 80-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Харманли, като счита същото за несправедливо, незаконосъобразно и постановено в нарушение на методическите указания на ЦИК.

Преписката по жалбата е окомплектована в цялост и изпратена от ОИК в Централната избирателна комисия.

Централната избирателна комисия намира, че жалбата е допустима, подадена е в законоустановения тридневен срок, от лице с правен интерес, а разгледана по същество е неоснователна.

Централната избирателна комисия приема за установена следната фактическа обстановка. Оспореното решение № 80-МИ от 28.09.2023 г. е прието на основание направените предложения от партиите и коалициите за назначаване на СИК в община Харманли.

Видно от протокола на проведените по реда на чл. 91 ИК на 20.09.2023 г. консултации, приложен към жалбата, представителят на жалбоподателя е представил писмено предложение за съставите на СИК, надлежно попълнено, заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, пълномощни от лицата, представляващи партията, и предложение за резервни членове.

При проведените консултации не е постигнато съгласие за разпределяне на местата в ръководството и броя на членовете на СИК от всяка политическа партия и коалиция от партии, поради което кметът на община Харманли уведомява присъстващите на консултациите, че при непостигнато съгласие и в изпълнение на Изборния кодекс и Решение № 2378-МИ от 12.09.2023 г. на ЦИК, представените документи ще бъдат изпратени на ОИК – Харманли, в срок до 27.09.2023 г. за назначаване на съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Харманли. Протоколът от проведените консултации при кмета на община Харманли е подписан от всички присъстващи.

При така изложената фактическа обстановка Централната избирателна комисия намира жалбата за неоснователна, тъй като на проведените на 20.09.2023 г. при кмета на общината не е постигнато съгласие, общинската избирателна комисия на основание чл. 91, ал. 11 ИК, е приела оспореното решение при обвързана компетентност. Общинската избирателна комисия е изпълнила чл. 91, ал. 11 ИК и е назначила съставите на ОИК по предложението на кмета на общината, което съдържа в цялост съставите на секционните избирателни комисии.

При липса на постигнато съгласие по смисъла на чл. 91, ал. 12 ИК ОИК – Харманли, е назначила съставите на СИК, именно съобразявайки предложенията на партиите, като действа при условията на оперативна самостоятелност и гарантиране на спазване на принципа за квотно разпределение. Жалбоподателят не посочва категорични доказателства, с които да докаже твърденията си, че ОИК не е спазила нормативните изисквания и методическите указания по отношение на квотния принцип при назначаване на СИК.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“, срещу решение № 80-МИ от 28.09.2023 г. на Общинска избирателна комисия – Харманли, област Хасково.

ПОТВЪРЖДАВА решение № 80-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Харманли.

Решението на ОИК – Харманли, подлежи на обжалване пред Административен съд – Хасково, чрез  ОИК – Харманли, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения