Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2551-МИ
София, 10 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Иво Георгиев Атанасов – пълномощник на коалиция „ЕДИННИ ЗА ПРОМЯНА“ – Видин, срещу решение № 184-МИ от 08.10.2015 г. на ОИК – Видин

Постъпила е жалба с вх. МИ-15-1224/09.10.2015 г. чрез ОИК – Видин, до Централната избирателна комисия от Иво Георгиев Атанасов – пълномощник на коалиция „ЕДИННИ ЗА ПРОМЯНА“ – Видин, срещу решение № 184-МИ от 08.10.2015 г. на ОИК – Видин.

Към жалбата са приложени: копие от решение № 184-МИ от 08.10.2015 г. на ОИК – Видин; протокол № 23 от 08.10.2015 г. на ОИК – Видин; пълномощно, налично в ЦИК, по преписка с вх. № МИ-15-1158/03.10.2015 г., по която ЦИК се е произнесла с Решение № 2497-МИ от 05.10.2015 г.

Жалбоподателят обжалва в законоустановения срок по чл. 88, ал. 1 от ИК решение № 184-МИ от 08.10.2015 г. на ОИК, с което се оставя без уважение искането да бъде издаден акт за установяване на административно нарушение и моли то да бъде отменено, като се дадат задължителни указания на ОИК – Видин, да бъде издаден такъв акт.

Общинската избирателна комисия е извършила проверка на мястото, посочено от жалбоподателя, а именно СОУ „Любен Каравелов“ – гр. Видин, откъм ул. „Райко Жинзифов“, и е установила наличие на 2 бр. агитационни материали на Герго Гергов, като мястото за залепване на плакатите не попада в обхвата на разрешените за разлепване на агитационни материали места съгласно Заповед № РД-02-11-845 от 23.09.2015 г. на и.д. кмета на община Видин. След установяване на нарушение по чл. 183, ал. 3 ОИК е взела решение, с което уважава жалбата на Иво Георгиев Атанасов, пълномощник на коалиция „ЕДИННИ ЗА ПРОМЯНА“ – Видин, в частта за извършено нарушение на чл. 183, ал. 3 от ИК, и указала на кмета на община Видин да предприеме необходимите действия за премахване на агитационните материали съгласно чл. 186, ал. 1 от ИК. Оставила е без уважение искането на жалбоподателя относно съставяне на АУАН, тъй като от изложеното в жалбата и последвалата проверка не може категорично да се установи лицето, поставило агитационните материали, а наказание за извършено нарушение не може да се налага на лице само въз основа на предположения, че именно това лице е нарушител.

След като се запозна с материалите по преписката, Централната избирателна комисия установи, че решение № 184-МИ от 08.10.2015 г. на ОИК – Видин, е правилно и законосъобразно и споделя разсъжденията на ОИК – Видин, относно искането за издаване на АУАН, а именно, че не може категорично да се установи лицето, поставило агитационните материали, а наказание за извършено нарушение не може да се налага на лице само въз основа на предположения, че именно това лице е нарушител.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 и чл. 58 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Иво Георгиев Атанасов – пълномощник на коалиция „ЕДИННИ ЗА ПРОМЯНА“ – Видин, срещу решение № 184-МИ от 08.10.2015 г. на ОИК – Видин, като неоснователна.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.“

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения