Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2545-МИ
София, 10 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Георги Спасов Генов – кандидат за общински съветник, срещу решение № 134-МИ от 3.10.2015 г. на ОИК – Белово

Постъпила е жалба с вх. № МИ-11-78 от 7.10.2015 г. на ЦИК от Георги Спасов Генов – кандидат за общински съветник, срещу решение № 134-МИ от 3.10.2015 г. на ОИК – Белово, с което е прието решение за отхвърляне по смисъла на чл. 85, ал. 4 от Изборния кодекс на жалба, подадена от лицето до ОИК с вх. № 7-ЖС от 2.10.2015 г., относно установяване на нарушение на чл. 183, ал. 2 и ал. 4 от ИК.

В жалбата се иска отмяна на решението на ОИК поради допуснати съществени нарушения при неговото постановяване и произнасяне по същество.

Жалбата е подадена в срок, от надлежна страна, но Централната избирателна комисия счита, че жалбата е неоснователна.

Разгледаната в оспорваното решение на ОИК – Белово жалба е срещу публикувани в личния профил във фейсбук на Любомир Варев – кандидат за общински съветник в община Белово, предложен от коалиция „Реформаторски блок“, материали от предизборната кампания. Твърди се, че материалите под формата на бюлетина съдържат квалификации, уронващи доброто име на жалбоподателя, който е кандидат за общински съветник, предложен от коалиция „НАРОДЕН СЪЮЗ“. В жалбата до ЦИК срещу оспореното решение се твърди, че ОИК не се произнесла по отношение на нарушаването на чл. 183, ал. 2 от ИК, каквото искане в жалбата пред ОИК – Белово не се съдържа.

Видно от приложените разпечатки към преписката се оспорва разпространяване на материали във фейсбук. Създаването и разпространението на информация и съдържание, предназначени за значителна част от аудиторията и с ясно въздействие върху нея, независимо от средствата и технологията, използвани за предаването им е "медийна услуга", съгласно § 1, т. 15 от ДР на ИК. Според § 1, т. 15, изр. 2 от ДР на ИК, не са медийни услуги социалните мрежи – фейсбук, туитър и други подобни, както и личните блогове. Централната избирателна комисия упражнява контрол по прилагането на Изборния кодекс във връзка с произвеждането на избори, като прилага закона според точния му смисъл. В този смисъл извън обхвата на контрол, осъществяван от ЦИК е разпространението на материали, свързани с провеждане на предизборна кампания в социалните мрежи.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 134-МИ от 3.10.2015 г. на ОИК –Белово.
ВРЪЩА преписката за ново разглеждане, като УКАЗВА на ОИК – Белово, да приеме решение при спазване на изложените в настоящото решение мотиви.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1591-НС / 03.02.2023

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1590-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на отличителни знаци на членовете на СИК в изборния ден в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1589-НС / 03.02.2023

    относно: утвърждаване на образци на указателни табели и табла за РИК и СИК, образци на отличителни знаци на застъпници, наблюдатели, анкетьори и представители на партии, коалиции и инициативни комитети при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения