Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2512-МИ
София, 7 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: условията и реда за извършване на социологически проучвания в изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват за изборите за общински съветници и за кметове

На основание чл. 57, ал. 1, т. 25, чл. 202 – 205 и чл. 431 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

 1. До 17 октомври 2015 г. включително (7 дни преди изборния ден) агенциите, които ще извършват социологически проучвания „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден, представят в ЦИК:

1.1. заявление по образец (Приложение № 27-МИ от изборните книжа), подписано от представляващия/те агенцията лице/а или от изрично упълномощено от него лице;

1.2. удостоверение за актуално правно състояние, издадено не по-рано от датата на насрочване на новите избори за общински съветници и за кметове на общини – 10 август 2015 г.;

1.3. списък, съдържащ имената и единния граждански номер на анкетьорите по избирателни райони. В списъка се посочват и номерата на избирателните секции, от които ще се осъществява анкетирането. Избирателните секции от този списък трябва да съответстват на посочените в описанието на извадката. Списъкът се представя задължително в 2 екземпляра на хартиен носител и отделно на електронен носител в excel формат;

1.4. изрично пълномощно от представляващото/ите агенцията лице/а, в случаите когато документите се подават от упълномощено/и лице/а. Не е необходимо пълномощното да бъде нотариално заверено;

1.5. методика за извършване на социологическите проучвания „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден (в запечатан непрозрачен плик);

1.6. кратко описание на опита на организацията за провеждане на социологически проучвания „на изхода“ (exit-poll).

 1. Агенциите, които ще извършват социологически проучвания „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден, се вписват в специален регистър (Приложение № 28-МИ от изборните книжа). Регистърът на агенциите се (Приложение № 29-МИ от изборните книжа) се публикува на сайта на ЦИК.
 2. Централната избирателна комисия с решение регистрира агенциите, които ще извършват социологически проучвания „на изхода“ (exit-poll) в изборния ден, и публикува на интернет страницата си в регистъра за публикуване агенциите, които ще извършват социологически проучвания в изборния ден (Приложение № 29-МИ от изборните книжа).
 3. Централната избирателна комисия издава удостоверения на регистрираните анкетьори (Приложение № 30-МИ от изборните книжа).
 4. Анкетьорите са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от ЦИК, като на бял фон с черни букви се изписва качеството им. Те се легитимират с издаденото им удостоверение. Обозначителният знак (бадж) за анкетьорите е с размери в широчина 90 мм и 55 мм във височина. В баджа се поставя информационна табела (приложение № 1 към настоящото решение) от бял картон, на която с главни букви с черен цвят е изписано АНКЕТЬОР.
 5. Резултатите от социологическите проучвания, извършвани в изборния ден, се оповестяват след 19,00 ч. на изборния ден.

Забранява се, под каквато и да е завоалирана форма, публичното огласяване на междинни резултати от проучвания в изборния ден (exit-poll) преди приключване на изборния ден – 25 октомври 2015 г. (от 0,00 ч. на 24.10.2015 г. до обявяване края на изборния ден).

 1. Анкетьорите не могат да извършват социологически проучвания непосредствено пред избирателните секции. Те трябва да работят на разстояние най-малко 3 метра от изхода на помещението, в което се гласува. Могат да бъдат анкетирани само вече гласували избиратели, като анкетьорите са задължени да им съобщават, че участието в изследването е доброволно и анонимно. Анкетьорите трябва да имат видимост за изхода от помещението, от което излизат избирателите, които ще бъдат анкетирани, и когато това не създава затруднения за изборния процес.
 2. Едно лице не може да бъде едновременно анкетьор и наблюдател.
 3. Агенциите, регистрирани да извършват социологически проучвания в изборния ден, представят в ОИК до 22 октомври 2015 г. включително (до 2 дни преди изборния ден) списък, съдържащ имената, единния граждански номер на анкетьорите и номерата на избирателните секции на територията на съответната ОИК, извън които ще се осъществява анкетирането. Списъкът трябва да е заверен и подпечатан с печат на ЦИК. Информацията е само за служебно ползване на ЦИК и ОИК.
 4. Всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, извършила допитването или проучването, и източниците на финансирането му.
 5. Информацията по т. 10 се представя пълно и ясно, като в печатен или друг текстови материал е в обособено поле на видно място и заема не по-малко от 5 на сто от общата площ на материала, а в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии, или в представяне пред публика – веднъж в началото и веднъж в края на материала или представянето.
 6. Разпоредбите на т. 10 и 11 се прилагат и в случаите, когато агитационни материали на партии, коалиции, инициативни комитети и кандидати съдържат или се позовават на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания.
 7. Лицата, които провеждат допитвания до общественото мнение или социологически проучвания по повод на изборите и/или огласяват резултати от тях, не могат да се позовават на служебна, търговска или друга защитена от закон тайна, за да укриват информацията по т. 10.
 8. Резултатите от допитвания до общественото мнение по повод на изборите не може да се огласяват под каквато и да е форма 24 часа преди изборния ден до обявяване края на изборния ден на територията на страната.
 9. При отваряне на избирателните кутии и при установяване на резултатите от гласуването в изборното помещение може да присъства по един анкетьор от регистрирана социологическа агенция.
 10. Анкетьорите са длъжни да носят в изборния ден само отличителни знаци по образец, утвърден от Централната избирателна комисия, анкетьорите, които носят отличителни знаци извън утвърдените или не носят отличителни знаци в случаите по чл. 431 от ИК, се отстраняват от изборното помещение с решение на СИК. Решението може да се оспорва пред ОИК, която се произнася незабавно. Решението не подлежи на обжалване.

Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

2524-МИ/НР/

* обезсилено с Решение № 2524 от 8 октомври 2015

Календар

Решения

 • № 1543-НС / 02.10.2022

  относно: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г. и № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526 и 1530-НС от 01 октомври 2022 г. и № 1535-НС от 2 октомври 2022 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 1542-НС / 02.10.2022

  относно: обявяване края на изборния ден на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 1541-НС / 02.10.2022

  относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • всички решения