Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2513-МИ
София, 26 септември 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „Български съюз за директна демокрация“ срещу решение № 165-МИ от 22.09.2023 г. на ОИК – Столична община

 

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-10-122 от 25.09.2023 г. от ПП „Български съюз за директна демокрация“ чрез упълномощени представители, срещу решение № 165-МИ от 22.09.2023 г. на ОИК – Столична община.

С решение № 165-МИ от 22.09.2023 г. ОИК – Столична община се е произнесла по сигнал, постъпил в ОИК – Столична община на 21.09.2023 г., в 17:58 ч., по електронната поща и заведен с входящ № 285 от 21.09.2023 г. във входящия дневник на ОИК – Столична община и под № 6 от 21.09.2023 г., в 17:58 ч., във входящия регистър за жалби и сигнали на комисията.

В сигнала се излагат данни, че в гр. София на кръстовището на бул. „Арсеналски“ и бул. „Черни връх“ от страната срещу хотел „Хемус“ има поставен билборд, на който е поставена снимка на г-н Васил Терзиев, с надпис „Васил Терзиев за София“ и „Идваме с решенията“, с приложени снимки. Посочено е, че извършва неправомерна агитация на основание чл. 175 ИК извън предизборната кампания. ОИК – Столична община, по мотиви, изложени подробно в оспореното решение, е оставила сигнала без разглеждане, от една страна - поради липса на данни за правния интерес на жалбоподателя от подаването на сигнала, а от друга – поради обстоятелството, че по сигнали за нарушения на изборния процес в хода на предизборната кампания общинските избирателни комисии следва да се произнасят след началото на същата – 29.09.2023 г. В мотивите си общинската избирателна комисия сочи, че към датата на подаването на сигнала и произнасянето на ОИК, соченото за нарушител лице не притежава качеството кандидат по чл. 412 и сл. ИК, тъй като ОИК – Столична община не е регистрирала такъв кандидат. ОИК – Столична община е приела на база горното, че посочените в сигнала нарушения не осъществяват предизборна агитация по смисъла на §1, т. 17 от ДР на ИК.

Централната избирателна комисия при запознаването с преписката, намира изложените в оспореното решение мотиви за правилни и законосъобразни, съответно постановеното от ОИК – Столична община решение не страда от пороци, обосноваващи отмяната му.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на ПП „Български съюз за директна демокрация“ срещу решение № 165-МИ от 22.09.2023 г. на ОИК – Столична община като неоснователна.

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 165-МИ от 22.09.2023 г. на ОИК – Столична община.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Столична община.

Решението на ОИК – Столична община, подлежи на обжалване пред Административен съд – София град, чрез ОИК – Столична община, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения