Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2497-МИ
София, 5 октомври 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Иво Георгиев Атанасов – пълномощник на коалиция „ЕДИННИ ЗА ПРОМЯНА“ – Видин, срещу решение № 152-МИ от 02.10.2015 г. на ОИК – Видин

Постъпила е жалба с вх. МИ-15-1158/03.10.2015 г. чрез ОИК – Видин, до Централната избирателна комисия от Иво Георгиев Атанасов – пълномощник на коалиция „ЕДИННИ ЗА ПРОМЯНА“ – Видин, срещу решение № 152-МИ от 02.10.2015 г. на ОИК – Видин.

Към жалбата са приложени: жалба с вх. № 61 от 03.10.2015 г. на ОИК – Видин; решение № 152-МИ от 02.10.2015 г. на ОИК – Видин; жалба № 45/02.10.2015 до ОИК – Видин от Иво Георгиев Атанасов; протокол № 18 от 02.10.2015 г. на ОИК – Видин; 2 бр. черно-бели снимки с плакати на Огнян Цеков с бюлетина № 4 – 50 бр.; пълномощно в полза на Иво Георгиев Атанасов.

Жалбоподателят обжалва в законоустановения срок по чл. 88, ал. 1 от ИК решение № 152-МИ от 02.10.2015 г. на ОИК, с което е отхвърлена жалбата му за извършено нарушение по чл. 183, ал. 3 от ИК. Счита, че решението противоречи на Изборния кодекс. На мястото, на което са залепени агитационните материали – фасадата на Речна гара – Видин, където се намира щабът на ПП „ГЕРБ“, се намира и Морска администрация. Съгласно Заповед № РД-02-11-845/23.09.2015 г. на кмета на община Видин сградата на Речна гара не е от посочените съгласно изискванията на чл. 183, ал. 3 от ИК места за разполагане на агитационни материали. Моли за отмяна на атакуваното решение, както и да бъде задължен кметът на община Видин да премахне агитационните материали съгласно чл. 186, ал. 1 от ИК.

Общинската избирателна комисия – Видин, е разгледала постъпилата жалба и е извършила проверка, при която е установено, че в сградата, на чиято ограда се твърди, че са разлепени агитационни материали, се помещава офисът на предизборния щаб на партия „ГЕРБ“, и това не представлява нарушение по чл. 183, ал. 3 от ИК. Поради изложеното ОИК приема, че жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

Приложеният снимков материал е черно-бял и разлепените плакати не се виждат ясно.

Централната избирателна комисия счита, че така приложеният снимков материал не дава ясна представа дали плакатите на кандидата за кмет на община Видин Огнян Ценков с бюлетина № 4 са поставени на входа на помещенията, предоставени на ПП „ГЕРБ“, за офис.

Централната избирателна комисия счита, че решението е постановено, без да е изяснена фактическата обстановка, поради което е неправилно и необосновано.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 и чл. 58 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 152-МИ от 02.10.2015 г. на ОИК – Видин, по жалба от Иво Георгиев Атанасов – пълномощник на коалиция „ЕДИННИ ЗА ПРОМЯНА“ – Видин, като неправилно и необосновано.

ВРЪЩА преписката на ОИК – Видин, за ново произнасяне при съобразяване с мотивите на решението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.“

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения