Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2490-МИ
София, 22 септември 2023 г.

ОТНОСНО: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

 

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-110 от 21.09.2023 г. от Павлина Кирилова Георгиева – упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, за временно заместване на Петя Кирова Славова – зам.-председател на ОИК – Добричка. Предлага се на мястото на Петя Кирова Славова да бъде назначена Миглена Николова Ангелова.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и ал. 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Миглена Николова Ангелова и пълномощно в полза на Павлина Кирилова Георгиева.

С вх. №І МИ-11-71 от 22.09.2023 г. в Централната избирателна комисия е постъпило заявление от Петя Кирова Славова за временното й освобождаване като зам.-председател на ОИК – Добричка, за периода от 22.09.2023 г. до 30.09.2023 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т.  5 във връзка с чл. 82, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Добричка, област Добрич, Миглена Николова Ангелова, ЕГН …, на мястото на Петя Кирова Славова, ЕГН …, за периода от 22.09.2023 г. до 30.09.2023 г.

На назначения зам.-председател да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения