Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2471-НС
София, 23 април 2013 г.

ОТНОСНО: получаване, обработване и публикуване на данните от гласуването извън страната в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и т. 22, чл. 39, ал. 1, т. 4, 5 и 6 и чл. 232, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. На 11 май 2013г. (деня преди изборния ден) ръководителят на дипломатическото или консулското представителство или оправомощен от него представител изпраща в ЦИК незабавно, но не по - късно от 24,00 часа местно време:
а) сканиран подписания протокол за предаване и приемане на изборните книжа и материали (Приложение № 84 от изборните книжа);
б) сканиран подписания протокол за предаване на избирателния списък (Приложение № 77 от изборните книжа);
в) сканиран акт за оправомощаване на представител в случаите, когато документите се изпращат от оправомощено от ръководителя на дипломатическото или консулското представителство лице.
2. След приключване на деня на гласуване, преброяване на гласовете и съставяне на секционните протоколи секционните избирателни комисии извън страната незабавно, но не по-късно от 24,00 ч. местно време на изборния ден, изпращат на Централната избирателна комисия:
а) протокол-грама с резултатите от гласуването по утвърдения от Централната избирателна комисия с Решение № 2437-НС от 18.04.2013 г. образец;
б) сканиран екземпляр от протокола на секционната избирателна комисия (Приложение № 87 от изборните книжа);
в) сканиран екземпляр от избирателния списък за гласуване извън страната (Приложение № 5 от изборните книжа).
Документите по настоящата точка се изпращат от председателя на секционната избирателна комисия, когато той отсъства - от секретаря, а когато отсъстват и председателя, и секретаря - от определен с решение на комисията друг неин член.
3. При сканиране на документите по т. 1 и т. 2 печатното съдържание, както и съдържанието изписано с химикал и подписите на членовете на СИК и ръководителите на дипломатическите и консулските представителства следва да са контрастни, ясни и четливи.
Сканирането на екземпляра от протокола на секционната избирателна комисия (Приложение № 87 от изборните книжа) следва да се извърши при съобразяване на опорните точки, така че в сканираното изображение да е видно пълното съдържание по предходното изречение, както и страниците на протокола и фабричния му номер на всяка страница.
Документите по т. 1 и т. 2 се сканират във формат А4, като се спазва последователността на страниците в документа.
Всички страници от един документ следва да се съдържат в един файл записан в "PDF" формат.
4. Имената на файловете, съдържащи документите по т. 1 и т. 2 се озаглавяват, като се използва латинската азбука и се изписват по следния начин: трибуквен код на държавата съгласно стандарт „ISO 3166 Alpha-3", разделител „_"; деветцифрено число, представляващо номера на СИК, разделител „_" и трибуквен код, идентифициращ вида на документа.
За документите по т. 1 се използват следните съкращения:
- PRIL84 - протокол за предаване и приемане на изборните книжа и материали (Приложение № 84 от изборните книжа);
- PRIL74 - протокол за предаване на избирателния списък (Приложение № 77 от изборните книжа);
- AKT - акт за оправомощаване на представител в случаите, когато документите се изпращат от оправомощено от ръководителя на дипломатическото или консулското представителство лице.
За документите по т. 2 се използват следните съкращения:
- PRG - протокол-грама с резултатите от гласуването;
- PRT - протокол на СИК;
- LST - списък за гласуване.
5. Документите по т. 1 се сканират в присъствието на ръководителя на дипломатическото или консулското представителство или в присъствието на оправомощен от него представител в случаите, когато документите се изпращат от оправомощено от ръководителя на дипломатическото или консулското представителство лице.
6. Документите по т. 2 се сканират в присъствието на председателя и секретаря на СИК.
7. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства, предали документите по т. 1, и СИК разположени в дипломатически или консулски представителства, изпращат документите по т. 1, съответно по т. 2, като използват специално разработената „Специализирана система за получаване и обработване на данните от гласуването в дипломатическите и консулските представителства на Република България", чрез защитените комуникационни канали на дипломатическото или консулското представителство.
При технически проблем със защитените комуникационни канали на дипломатическото или консулското представителство, документите се изпращат на специално определен електронен адрес на временния комуникационен пост в ЦИК от специално създадения електронен адрес на съответната СИК в същия домейн, който е основен.
При технически проблем с достъпа до основния домейн се използва резервния електронен адрес на временния комуникационен пост в ЦИК, като изпращането се извършва от специално създадения електронен адрес на съответната СИК в резервния домейн.
8. Оправомощените от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства лица, предали документите по т. 1, и СИК разположени извън дипломатически или консулски представителства, изпращат документите по т. 1, съответно по т. 2, чрез електронни съобщения до специално определен електронен адрес на временния комуникационен пост в ЦИК от специално създадения електронен адрес на съответната СИК в същия домейн, който е основен.
При технически проблем с достъпа до основния домейн се използва резервния електронен адрес на временния комуникационен пост в ЦИК, като изпращането се извършва от специално създадения електронен адрес на съответната СИК в резервния домейн.
9. Само при възникнал технически проблем с връзката с интернет сканираният файл в „PDF" формат на протокола на съответната СИК се разпечатва във формат А4, като се спазва последователността на информацията в протокола, след което се изпраща по факс във временния комуникационен пост в ЦИК заедно с протокол-грамата и сканиран екземпляр от списъка за гласуване, като се спазва последователността на информацията в документите.
При възстановяване на връзката с интернет /работата на системата/ документите незабавно се изпращат по реда на т. 7 (за СИК в дипломатически или консулски представителства) или съответно по реда на т. 8 (за СИК извън дипломатически или консулски представителства).
При несъответствия между документите, изпратени по основния и резервен канал, за валидни се считат тези, които са изпратени по основния канал.
10. След получаване на документите по т. 1 и по т. 2 от ЦИК и след проверка на тяхната редовност ЦИК изпраща до лицата по т. 1 и лицата по т. 2 (съответната СИК) потвърждение по същия комуникационен канал, по който са получени - съответно чрез „Специализирана система за получаване и обработване на данните от гласуването в дипломатическите и консулските представителства на Република България" или на електронния адрес на съответната СИК.
При установена нередност в документите по т. 1 ЦИК уведомява за това съответното лице по т. 1 с изпращане на забележка, съдържаща указание за констатираните нередности. След отстраняване на нередностите лицето по т. 1 незабавно изпраща коригирания документ и изчаква потвърждението от ЦИК.
При установена нередност в документите по т. 2 ЦИК уведомява за това съответната СИК с изпращане на забележка, съдържаща указание за констатираните нередности. След отстраняване на нередностите СИК незабавно изпраща коригирания документ и изчаква потвърждението от ЦИК.
Съставът на СИК може да бъде разпуснат само след получаване на потвърждение за редовност на документите по т. 2 от ЦИК.
11. Определени с решение на ЦИК нейни членове получават документите по т. 1 и т. 2 от временния комуникационен пост на МВнР в ЦИК срещу подпис.
Членовете на ЦИК заверяват с подписа си протокол-грамата, след като сравнят данните от протокол-грамата с данните от сканирания протокол.
Прави се ксероксно копие на протокол-грамата, което също се заверява с подписите на членовете на ЦИК на всяка страница. Ксероксното копие се предоставя на изчислителния пункт за въвеждане и изготвяне на компютърно предложение за протокол на СИК в изчислителния пункт на ЦИК. Компютърната разпечатка - разписката за въведените протокол-грами се подписва от членовете на ЦИК и представител на преброителя. След въвеждане на данните ксероксните копия от протокол-грамите се връщат на членовете на ЦИК срещу подпис.
12. Сканираните и получени по електронен път потвърдени по реда на т. 10 екземпляри от протоколите на СИК извън страната се публикуват на интернет страницата на ЦИК.
Публикуването на екземплярите от протоколите на СИК извън страната започва след 21,00 часа българско време на 12 май 2013 г. и приключва с публикуването на последния постъпил и потвърден протокол на СИК извън страната.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Мая Андреева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения