Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2451-МИ
София, 18 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Белово, област Пазарджик

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-78 от 15.09.2023 г. от Стоян Христов Троянов - упълномощен представител на партия „Възраждане“, за промяна в ОИК – Белово. Предлага се на мястото на Васил Любенов Григоров – член на ОИК, да бъде назначен Илко Георгиев Борисов.

Към предложението са приложени: заявление от Васил Любенов Григоров за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Илко Георгиев Борисов и пълномощно в полза на Стоян Христов Троянов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Белово, област Пазарджик, Васил Любенов Григоров, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Белово, област Пазарджик, Илко Георгиев Борисов, ЕГН ...

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2997-МИ / 27.02.2024

    относно: оспорване на решение № 1138-МИ/19.02.2024 г. на ОИК – Столична от Радио и телевизия „Истина и Свобода“

  • № 2996-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Главаци, община Криводол, област Враца

  • № 2995-МИ / 27.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на община Панагюрище, област Пазарджик

  • всички решения