Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2449-НС
София, 18 април 2013 г.

ОТНОСНО: констатиране и обявяване за недействителна на регистрацията на кандидата за народен представител Теодор Христов Асърджиев от кандидатската листа на КП „Българска пролет“ в 25. МИР – София

Централната избирателна комисия, след като обобщи постъпилата от всички районни избирателни комисии информация по реда на чл. 107, ал. 6 от ИК за регистрираните кандидати в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., и постъпилата с вх. № 839 от 12.04.2013 г. информация за извършена проверка на ГД „ГРАО", установи, че лицето Теодор Христов Асърджиев, ЕГН ..., е издигнат и регистриран за кандидат за народен представител в кандидатските листи на КП „Българска пролет" в три многомандатни изборни района - 18. МИР - Разград, с решение № 21-НС от 06.04.2013 г., постановено в 19,30 ч., в 23. МИР - София, с решение № 20-НС от 06.04.2013 г., постановено в 16,20 ч., в 25. МИР - София, с решение № 42-НС от 06.04.2013 г.,  постановено в 22,21 ч.

От така установената фактическа обстановка е видно, че регистрацията в 25. МИР - София, е извършена в нарушение на чл. 107, ал. 1 от ИК, съгласно която разпоредба кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от една партия или коалиция от партии най-много в два многомандатни изборни района.

С оглед на горното Централната избирателна комисия следва да съобрази разпоредбата на чл. 107, ал. 7 във връзка с ал. 3 от ИК и след като установи кои са първите две по време регистрации, да констатира и обяви за недействителна третата по време регистрация, извършена в 25. МИР - София, с решение № 42-НС от 06.04.2013 г., постановено в 22,21 ч. от РИК № 25 - София. За така взетото решение следва да бъде уведомена РИК № 25 - София, кандидатът за народен представител Теодор Христов Асърджиев и коалиция от партии „Българска пролет".

Предвид изложеното и на основание чл. 107, ал. 7 във връзка с ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

КОНСТАТИРА И ОБЯВЯВА недействителността на регистрацията на кандидата за народен представител Теодор Христов Асърджиев, ЕГН ..., от кандидатската листа на КП „Българска пролет" в 25. МИР - София, извършена с решение № 42-НС, постановено в 22,21 ч. на 06.04.2013 г. от РИК № 25 - София.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения