Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2445-НС
София, 13 април 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Даниела Петрова Георгиева – застъпник в СИК № 29 – СУ „Димчо Дебелянов“ – Варна, срещу решение № 202/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

Производството е по реда на чл. 73, ал.1 от Изборния кодекс (ИК).

Образувано е по жалба, подадена от Даниела Петрова Георгиева – застъпник в СИК № 29 – СУ „Димчо Дебелянов“ – Варна, срещу решение № 202/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски.

С обжалваното решение цитираната РИК се е произнесла по повод жалба, подадена от жалбоподателя в това производство, до РИК в Трети изборен район – Варненски, с вх. № 551 от 04.04.2021 г. В жалбата се излагат твърдения, че СИК № 29 са отказали да се легитимират, председателят не е направил официално откриване на изборния ден, не бил определен член, различен от председателя, който да маркира печата на СИК по уникален начин, съответно печатът не бил надлежно маркиран, на застъпника не били представени решенията на СИК по чл. 263, ал. 1 ИК, на жалбоподателя било отказано да входира 3 бр. жалби и била отстранена от секцията.

В жалбата до Централната избирателна комисия срещу решението на РИК в Трети изборен район – Варненски, се твърди, че решението е неправилно и незаконосъобразно.

Жалбоподателят моли решение № 202 на РИК в Трети изборен район – Варненски, да бъде отменено.

Жалбата е подадена извън срока съгласно чл. 73, ал. 1 ИК, поради което следва да бъде оставена без разглеждане.

Съгласно чл. 72, ал. 2 от Изборния кодекс районната избирателна комисия обявява решенията си незабавно чрез поставяне на общодостъпно място в сградата, в която се помещава и чрез публикуване на интернет страницата си. От интернет страницата на РИК в Трети изборен район – Варненски, се установява, че решение № 202 от 04.04.2021 г. е публикувано на 04.04.2021 г. в 20,35 ч. Тридневният срок за обжалване на същото решение изтича на 07.04.2021 г. по аргумент от чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Даниела Петрова Георгиева – застъпник в СИК № 29 – СУ „Димчо Дебелянов“ – Варна, срещу решение № 202/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски.

Решението на РИК в Трети изборен район – Варненски, подлежи на обжалване пред Административен съд – Варна, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

КС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 23-МИ / 16.05.2021

    относно: допълване на Решение № 1930-МИ от 14.01.2021 г. за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични избори

  • № 22-МИ / 16.05.2021

    относно: утвърждаване на образец на изборна книга за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 21-НС / 16.05.2021

    относно: утвърждаване на образец на изборна книга за произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

  • всички решения