Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2438-МИ
София, 15 септември 2023 г.

ОТНОСНО: откриване на процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по надграждане на системен и приложен софтуер за специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517, произведени от Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В, за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.“

Мотивите за избор на горепосочената процедура са следните:

Дейностите по техническо осигуряване на машинното гласуване са от съществено значение за възможността на гражданите на Република България да упражнят своето всеобщо, равно и пряко избирателно право и осигуряват свободно изразяване на волята на избирателите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Със Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс, обнародван в ДВ, бр. 104 от 2022 г., законодателят е приел, че избирателят може по свой избор да гласува с хартиена бюлетина или с бюлетина за машинно гласуване, освен в случаите на чл. 212, ал. 5 и чл. 269 от Изборния кодекс.

Правомощията на Централната избирателна комисия (ЦИК) за организиране на конкретни избори се осъществяват след издаване на указа на президента на републиката за насрочването им. В тази връзка всички дейности, свързани с организацията на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., включително и организацията за машинното гласуване, се осъществяват от ЦИК след издаване на Указ № 146 на президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 04.08.2023 г.)

Процедурите с елемент на договаряне, в частност договарянето без предварително обявление по чл. 18, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), се разглеждат като изключение от общия режим на възлагане, регламентиран в закона, поради наличието на обективни причини при пълното съблюдаване на прогласените в нормативната уредба основни принципи на възлагане, в т.ч. публичност и прозрачност.

Съгласно разпоредбата на чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ ЗОП публичните възложители могат да прилагат процедура на договаряне без предварително обявление само в случай, че поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител при наличие на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост.

Прилагането на  чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗОП се допуска в случаите, когато възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на изключителни права, включително на права на интелектуална собственост, както и когато не съществува достатъчно добра алтернатива или заместител и отсъствието на конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на поръчката (чл. 79, ал. 2 ЗОП).

Съгласно Договор № 1 от 06.02.2021 г., сключен между ЦИК и „Сиела Норма“ АД (предмет на обществена поръчка с уникален номер на поръчката: 04312-2020-0001), са доставени 9600 СУЕМГ с инсталиран софтуер, в това число системен и приложен (реализиращ изборните процеси за изборите) софтуер, включително и на софтуера, който управлява специализираните хардуерни устройства в пълен комплект с изходния код, така че системният и приложният софтуер да имат възможност да се модифицират за всякакъв вид избори, предвидени в Изборния кодекс, без намеса на доставчика. Към момента на сключване на Договор № 1 от 06.02.2021 г. в Изборния кодекс не е предвидено гласуване със СУЕМГ на изборите за общински съветници и за кметове.

Освен производител на СУЕМГ, Смартматик Интернешънъл Холдинг Б.В. е и автор на приложния софтуер, който следва да бъде надграден, за да бъде проведено машинно гласуване със СУЕМГ на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 ЗАПСП компютърните програми са сред закриляните обекти на авторското право, а негови носители са лицата, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведението. Интелектуалната собственост върху приложния софтуер на специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517 принадлежи на носителя на авторското право – Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В.

На 23.08.2023 г. в  ЦИК е проведена среща с г-н Франс Гунник – управляващ директор на Смартматик Интернешънъл Холдинг Б.В., на която Комисията е уведомена, че дружеството не осъществява дейност на територията на Република България, а работи чрез партньорите си в България: „Сиела Норма“ АД и „Информационно обслужване“ АД. Съгласно писмо с вх. № МИ-23-6/7/31.08.2023 г. г-н Франс Гунник – управляващ директор на Смартматик Интернешънъл Холдинг Б.В., уведомява ЦИК, че единствено „Сиела Норма“ АД е потвърдила пред дружеството, че може да извърши дейностите за надграждане на системния и приложния софтуер за специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517, произведени от Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В., за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. На проведена среща с „Информационно обслужване“ АД на 04.09.2023 г. в ЦИК изпълнителният директор на дружеството е мотивирал отказ за извършване на дейностите, свързани със софтуера на СУЕМГ.

В ЦИК по ел. поща с вх. № МИ-23-24/13.09.2023 г. на английски език е постъпило лицензионно споразумение (постъпило в превод на български език с вх. № МИ-23-24/14.09.2023 г.) между Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В., частно дружество с ограничена отговорност, организирано и съществуващо съгласно законите на Нидерландия, със седалище и адрес на управление Хогоордрийф № 11, 1101 ВА Амстердам, Нидерландия, представлявано от управляващия директор Франс Харм Гуннинк и „Сиела Норма“ АД, сключено на 12.09.2023 г., съгласно което Лицензодателят – Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В., предоставя на Лицензополучателя – „Сиела Норма“ АД, прехвърлим, изключителен лиценз за определен брой копия на Лицензирания софтуер – лиценз за инсталиране и използване на СУЕМГ – софтуер от 2023 г. за импортиране на изборни данни и генериране на конфигурация за гласуване единствено с цел управление и подпомагане на подготовката за гласуване на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., и софтуер за машини за гласуване А4-517, като предоставя на Лицензополучателя – „Сиела Норма“ АД, лиценз за инсталиране и последващо използване в машина за гласуване А4-517 за подбор, маркиране, подаване, записване и преброяване на гласовете по време на избори, които ще се произвеждат от ЦИК, в съответствие с лицензионните условия и съответната налична документация предоставена със софтуера. 

Съгласно горното лицензионно споразумение „Сиела Норма“ АД е получила изключителното право по смисъла на чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ ЗОП да модифицира и инсталира приложния софтуер на Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В. за СУЕМГ А4-517 за провеждане на гласуване на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. , както и импортиране на изборни данни и генериране на конфигурация за гласуване.

С оглед изложената фактическа обстановка и описаните доказателства, на територията на Република България „Сиела Норма“ АД притежава изключителните права за надграждане на системния и приложен софтуер СУЕМГ, произведени от Смартаматик Интернешенъл Холдинг Б.В. за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Предвид изложеното, комисията следва за провеждане на договарянето да покани „Сиела Норма“ АД, с ЕИК 130199580, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „Владимир Вазов“ № 9, представлявано от Веселин Тодоров Тодоров – изпълнителен директор.

Всички дейности в настоящата поръчка са взаимно свързани, поради което възниква необходимостта от паралелното им изпълнение. Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно и може да доведе до невъзможност за произвеждане на изборите.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 29, чл. 18, ал. 1, чл. 212, чл. 213а, ал. 2 във връзка с чл. 213, ал. 3, чл. 428  от Изборния кодекс, чл. 18, ал. 1, т. 8 и чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от Закона за обществените поръчки и чл. 65 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. ОТКРИВА процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по надграждане на системен и приложен софтуер за специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517, произведени от Смартматик Интернешънъл холдинг Б.В. за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.“.

2. Одобрява техническата спецификация ведно с Приложение № 1, към което е Формат на електронните данни от машинното гласуване – Приложение № 1.1, неразделна част от решението.

3. Да се изпрати покана до „Сиела Норма“ АД, с ЕИК 130199580, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул. „Владимир Вазов“ № 9, представлявано от Веселин Тодоров Тодоров – изпълнителен директор за участие в процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП.

4. Максимална прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 2 005 050 (два милиона пет хиляди и петдесет) лева без включен ДДС.

При сключване от Централната избирателна комисия на договор в съответствие с предмета на обществената поръчка необходимите за целта средства се осигуряват по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси, съгласно чл. 17 от Постановление № 128/31.08.2023 г. на Министерския съвет за приемане на план-сметка за разходите/трансферите по подготовката и произвеждането на първи и втори тур на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

5. Гаранция за изпълнение.

5.1. При подписването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от общата цена на договора без ДДС, която служи за обезпечаване на изпълнението на договора.

5.2. В случай на изменение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора в срок до 5 (пет) работни дни от подписването на допълнително споразумение за изменението. Действията за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора могат да включват по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

а) внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при спазване на изискванията на т. 5.3 и/или

б) предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция при спазване на изискванията на т. 5.4 и/или

в) предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка при спазване на изискванията на т. 5.5.

5.3. Когато като гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка: БНБ

BIC: BNBGBGSD

IBAN: BG85BNBG96613300107003

5.4. Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

а) да бъде безусловна, неотменяема и делима банкова гаранция във форма, предварително съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и да съдържа задължение на банката гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на гаранцията за изпълнение по този договор.

Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция, следва да е издадена от банка, лицензирана да извършва дейност на територията на Република България, или издадена от чужда банка, но авалирана от банка, лицензирана да извършва дейност на територията на Република България.

б) да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 60 (шестдесет) дни след крайния срок на договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.5. Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

а) да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

б) да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 60 (шестдесет) дни след крайния срок на договора.

Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение в срок до 10 (десет) дни след приключване на изпълнението на договора, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея. Условията за освобождаване на гаранцията се определят в договора.

5.6.1. Освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

а) когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

б) когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

в) когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице/изпращане на писмено уведомление до застрахователя.

5.6.2. Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

5.6.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

5.6.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение в пълен размер в следните случаи:

а) при пълно неизпълнение, в т.ч. когато изпълнението на договора не отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

б) при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

5.6.5. Във всеки случай на задържане на гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

5.7. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение и договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 10 (десет) дни да допълни гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на договора размерът на гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с т. 5.1.

5.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по гаранциите са престояли при него законосъобразно.

6. Изисквания за участие.

6.1. За участника не следва да са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 ЗОП, а именно:

6.1.1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

6.1.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 6.1.1 в друга държава членка или трета страна;

6.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;

6.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП;

6.1.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

6.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Основанията по т. 6.1.1, 6.1.2 и 6.1.7 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява по пълномощие, основанията по т. 6.1.1, 6.1.2 и 6.1.7 се отнасят и за това физическо лице.

6.2. По отношение на участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 5к от Регламент (ЕС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г. относно ограничителните мерки с оглед действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

6.3. За да участва в договарянето, поканеният участник следва да удостовери отсъствието на основанието по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен когато не са налице условията по чл. 4 от същия закон.

6.4. За да участва в договарянето, поканеният участник следва да удостовери отсъствието на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ).

6.5. Основанията за отстраняване се прилагат съобразно чл. 57 ЗОП.

6.6. Доказването липсата на основанията за отстраняване се извършва по реда на чл. 58 ЗОП при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП.

6.7. Документите, чрез които се доказва липсата на основания за отстраняване на участника, са:

а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗОП – свидетелство за съдимост;

б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;

в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 ЗОП – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

6.8. Участникът следва да отговаря на посочените по-долу критерии за подбор и изисквания за изпълнение:

6.8.1. да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2015 или еквивалентен с обхват, приложим към предмета на поръчката, или да представи доказателства за еквивалентни мерки. Под обхват, приложим към предмета на поръчката, се разбира: внедряване и поддръжка на софтуер за специализирани информационни системи и търговия с IT продукти.

6.8.2. да прилага система за управление на сигурността на информацията, съответстваща на стандарт БДС EN ISO/IEC 27001 и система за управление на услугите, съответстваща на стандарт ISO/IEC 20000-1:2018, ISO/IEC 20000-2:2019 или еквивалентни, с обхват: внедряване и поддръжка на софтуер за специализирани информационни системи и търговия с IT продукти.

7. Преди подписване на договора участникът, определен за изпълнител, следва да представи и:

а) декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;

б) декларация за обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ);

в) декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 5к от Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна;

г) копия от сертификати, удостоверяващи наличие на посочените в т. 6.8. изисквания.

8. Определя за отговорни длъжностни лица Рени Кирилова и Милена Радославова – главни юрисконсулти в звено „Правна дейност“, Дирекция „Администрация“ на Централната избирателна комисия.

Възлага на отговорните длъжностни лица:

- да създадат обществената поръчка в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“;

- да осъществяват дейностите, свързани с провеждането на обществената поръчка.

решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения