Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2436-НС
София, 18 април 2013 г.

ОТНОСНО: полиграфическа защита на протоколите на СИК извън страната (Приложение № 87) в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На основание чл. 211, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Утвърждава полиграфическа защита на протоколите на СИК извън страната (Приложение № 87) в изборите за народни представители на 12 май 2013 г., както следва:

1. Протоколите на секционните избирателни комисии (Приложение № 87) за отчитане на резултатите от гласуването извън страната в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. са защитени с микротекст и уникален фабричен номер, който се полага по различна полиграфическа технология от отпечатването на текста.

2. Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всеки лист се номерира с последователна номерация. Номерът на листа се поставя в горния ляв ъгъл на листа. Всяка страница се номерира, като номерът на страницата се поставя долу по средата на съответната страница с последователна номерация. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола. На всяка страница до маркера вдясно се отпечатва фабричният номер на формуляра.

3. Над фабричния номер се изписва „Приложение № 87".

4. На страница пет от протокола под текста „Поредността на изписване е според поредността на номера на политическата партия/коалиция от партии в бюлетината" се поставя знак зет (Z) така, че да обхване празното поле до края на страницата.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения