Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2434-МИ
София, 15 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Белово, област Пазарджик

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-15-224 от 15.09.2023 г. от Николай Бошулски – упълномощен представител на коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, за промяна в ОИК – Белово. Предлага се на мястото на Станка Стоянова Левенска – секретар на ОИК, да бъде назначена Славка Иванова Котларова.

Към предложението са приложени: заявление от Станка Стоянова Левенска за освобождаването ѝ като секретар на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Славка Иванова Котларова и пълномощно в полза на Николай Бошулски.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като секретар на ОИК – Белово, област Пазарджик, Станка Стоянова Левенска, ЕГН …, и анулира издаденото ѝ удостоверение.

НАЗНАЧАВА за секретар на ОИК – Белово, област Пазарджик, Славка Иванова Котларова, ЕГН ….

На назначения секретар на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения