Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2433-МИ
София, 15 септември 2023 г.

ОТНОСНО: жалба от Х В , за кмет на община Лом, срещу решение № 15-МИ от 11.09.2023 г. на ОИК – Лом

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-15-245 от 14.09.2023 г. срещу решение № 15-МИ от 11.09.2023 г. на ОИК – Лом, подадена от Х  В , за кмет на община Лом. С нея се оспорва горепосоченото решение на ОИК – Лом, относно назначаване на допълнителни експерти, които да подпомагат дейността на ОИК – Лом, със следните мотиви:

Жалбоподателят счита, че експертите, назначени с Решение № 6-МИ/09.09.2023 г. на ОИК – Лом, са достатъчни за подпомагане дейността на ОИК за обработване на документите с оглед на това, че в община Лом има образувани 49 секции. Също така посочва, че на предходни избори за подпомагане дейността на ОИК – Лом, са били назначени общо двама експерти, които са били напълно достатъчни.

Жалбоподателят твърди, че община Лом не разполага с финансов ресурс, който да обезпечи допълнителни разходи, свързани с дейността на ОИК – Лом, също така, че ще бъдат създадени затруднения за обезпечаването на нормалното произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. в общината. Жалбоподателят отбелязва, че допълнителният брой експерти не е съгласуван с кмета на община Лом в съответствие с т. 1.6 от Решение № 1954-МИ/03.08.2023 г. на ЦИК.

Централната избирателна комисия, като разгледа представените по административната преписка документи, намира жалбата за допустима, подадена в законоустановения срок и от лице с правен интерес, срещу подлежащ на обжалване акт на ОИК – Лом.

След запознаване с преписката ЦИК приема изложените в жалбата мотиви за основателни, тъй като не е спазено изискването на Решение № 1954-МИ/03.08.2023 г. на ЦИК, в което е предвидено, че с решение на ОИК може да се създават работни групи от специалисти, с които да се подпомага дейността ѝ, като в него се определят техните функции и размерът на възнаграждението. В решението на ЦИК изрично е определено, че броят на експертите и специалистите, както и техните възнаграждения, следва се съгласуват с кмета на общината.

Видно от преписката при първоначалното назначаване на експертите и специалистите това е направено и община Лом е сключила граждански договори с един специалист-експерт и двама технически сътрудници. Назначаването на допълнителни двама специалисти и четирима технически сътрудници с обжалваното решение № 15-МИ/11.09.2023 г. на ОИК – Лом, не е съгласувано с кмета на общината, поради което ЦИК намира, че не е спазена процедурата, предвидена в т. 1.6 от Решение № 1954-МИ/03.08.2023 г. на ЦИК.

Предвид изложените мотиви и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 15-МИ от 11.09.2023 г. на ОИК – Лом и връща административната преписка на ОИК – Лом.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2557-МИ / 29.09.2023

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2441-МИ от 18 септември 2023 г. на ЦИК

  • № 2556-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от И Д К – упълномощен представител на партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“, срещу решение № 166-МИ от 26.09.2023 г. на ОИК – Варна

  • № 2555-МИ / 29.09.2023

    относно: жалба от Петър Владиславов Славов и като пълномощник на Методи Борисов Андреев в качеството му на председател на ИК, с регистриран с решение № 43-МИ/14.09.2023 г. на ОИК – Столична община, срещу решение № 574-МИ/26.09.2023 г.

  • всички решения