Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2430-МИ
София, 15 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Оряхово, област Враца

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-10-69 от 14.09.2023 г. от Десислава Рачева – упълномощен представител на коалиция „ГЕРБ-СДС“, за промяна в ОИК – Оряхово. Предлага се на мястото на Георги Данаилов Янакиев – член на ОИК, да бъде назначена Мария Николаева Цветанова.

Към предложението са приложени: заявление от Георги Данаилов Янакиев за освобождаването му като член на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Мария Николаева Цветанова и пълномощно в полза на Десислава Рачева.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Оряхово, област Враца, Георги Данаилов Янакиев, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Оряхово, област Враца, Мария Николаева Цветанова, ЕГН ….

На назначения член на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения