Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2430-НС
София, 9 април 2021 г.

ОТНОСНО: заявление от Айсел Исмаил Руфад с искане да не бъде обявена за народен представител от кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“ в Тридесети изборен район – Шуменски, в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № НС-10-198/09.04.2021 г. от Айсел Исмаил Руфад – кандидат за народен представител от кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“ в Тридесети изборен район – Шуменски, с което иска да бъде заличена от кандидатската листа на партия „Движение за права и свободи“, и да не бъде обявена за избрана за народен представител в Тридесети изборен район – Шуменски.

Централната избирателна комисия приема, че заявлението по своята същност представлява искане на лицето да не бъде обявено за избрано за народен представител и предвид изричната му воля искането следва да бъде уважено.

Централната избирателна комисия счита, че тъй като заявлението е подадено преди обявяване имената на избраните народни представители съгласно чл. 300, ал. 2 ИК и обявяване на списък А и Б съгласно чл. 298, ал. 3 ИК, следва в списъка на кандидатите срещу името на лицето да се отбележи настоящото решение.

С оглед гореизложеното подалата заявление Айсел Исмаил Руфад не следва да бъде обявена за избран за народен представител от листата на партия „Движение за права и свободи“ в Тридесети изборен район – Шуменски, и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 300, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

ДА НЕ ОБЯВЯВА за избрана за народен представител от листата на партия „Движение за права и свободи“ в Тридесети изборен район – Шуменски, Айсел Исмаил Руфад, ЕГН …, в произведените избори за народни представители на 4 април 2021 г.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения