Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2427-МИ
София, 14 септември 2023 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № МИ-06-65 от 14.09.2023 г. от Младен Георгиев Тупаров – упълномощен представител на партия „Има Такъв Народ“, за промяна в ОИК – Ракитово. Предлага се на мястото на Теодора Борисова Спасова – зам.-председател на ОИК, да бъде назначена Добринка Георгиева Грозданова.

Към предложението са приложени: молба от Теодора Борисова Спасова за освобождаването ѝ като зам.-председател на ОИК; декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Добринка Георгиева Грозданова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК – Ракитово, област Пазарджик, Теодора Борисова Спасова, ЕГН, и анулира издаденото ѝ удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Ракитово, област Пазарджик, Добринка Георгиева Грозданова, ЕГН.

На назначения зам.-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Емил Войнов

Секретар: Севинч Солакова

СС/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения