Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2415-НС
София, 11 април 2013 г.

ОТНОСНО: жалба от ПП „Християн-социален съюз“, представлявана от Гриша Василев Господинов, срещу решение № 39-НС от 06.04.2013 г. на РИК – Кюстендил, с което е отказана регистрация на кандидатската листа на партията за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпила е жалба с вх. № 644-НС от 09.04.2013 г. от ПП „Християн-социален съюз", представлявана от Гриша Василев Господинов, срещу решение № 39-НС от 06.04.2013 г. на РИК - Кюстендил, с което е отказана регистрация на кандидатската листа на партията за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Според жалбоподателя оспорваното решение е незаконосъобразно, тъй като според него са представени всички изискуеми документи съгласно чл. 108, ал. 1, т. 1 от ИК и РИК е следвало да регистрира кандидатската листа. Жалбоподателят намира, че съгласно цитираната разпоредба на чл. 108, ал. 1, т. 1 от ИК законодателят е предвидил представяне на два вида документи, които са представени по преписката, а именно предложение от централното ръководство на съответната партия, компетентно съгласно устава (Приложение № 60 от изборните книжа) и решение от 03.04.2013 г. на Централното бюро на партията за утвърждаване и заверяване в РИК - Кюстендил. В жалбата се навежда и оплакване, че РИК не е спазила изискването на чл. 111, ал. 1 от ИК, според която в случаите на установяване на непълноти следва да бъдат дадени указания и срок за отстраняването им. Моли за отмяна на оспорваното решение на РИК и административната преписка да се върне на РИК със задължителни указания за регистрация на листата, а в условията на евентуалност - да бъде даден подходящ срок за отстраняване на непълноти по внесената документация.
Към жалбата е приложено копие на атакуваното решение.
Допълнително е изискана административната преписка от РИК - Кюстендил, като същата постъпи по електронната поща на 10 април 2013 г. в 09,57 ч.
Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима като подадена в срок, от лице с правен интерес от оспорването и срещу подлежащ на обжалване акт на Районна избирателна комисия - Кюстендил, а разгледана по същество за неоснователна.
От постъпилата преписка е видно, че предложението за регистрация на листата на ПП „Християн-социален съюз" (Приложение № 60 от изборните книжа) и приложените към него документи са постъпили в РИК - Кюстендил с вх. № 29 на 06.04.2013 г. в 15,05 ч., като на представляващия, според нарочен запис в регистъра, са дадени указания да представи изрично решение за издигане и подредба на листата, като е посочен и краен срок - 17,00 ч. на същата дата, тъй като от представеното такова от 03.04.2013 г. не е видно имената и поредността на кандидатите (такива не са посочени). От извършената служебна проверка в преписката по регистрация на партията в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. се установи, че съгласно представения заверен препис от устава на партията компетентен да вземе решение за издигане и подреждане на кандидатска листа по смисъла на чл. 108 от ИК орган е Централното бюро на партията съгласно чл. 45, т. 5 от нейния устав.
В изпълнение на така дадените указания по електронната поща на РИК е представено друго решение за подредбата на листата на партията за народни представители за 10. МИР - Кюстендил, като същото не е подписано и не е посочен органът, от който е взето.
Съгласно новелата на чл. 108, ал. 1, т. 1, предл. 1 от ИК регистрирането на кандидатските листи се извършва след представяне на предложение от централното ръководство на съответната партия, като такова изискване е залегнало в т. 24, буква „А" на Решение № 2338-НС от 30.03.2013 г. на ЦИК.
По преписката, предмет на настоящото производство, такова решение на компетентния орган по същество не е представено, въпреки изричните указания, дадени от РИК, на надлежно упълномощения представител на партията по реда на чл. 111, ал. 1 от ИК. Правилно РИК - Кюстендил е отбелязала, че в решението за издигане и подреждане на кандидатската листа на партията не е оформено по надлежния ред, тъй като липсват дата и подписи на членовете на ЦБ на ПП „ХСС".
Изложеното е достатъчен аргумент да бъде отказана регистрацията на кандидатската листа, въпреки че са налице всички останали документи с оглед разпоредбата на чл. 111, ал. 2 от ИК, съгласно която в случай че указанията по ал. 1 на чл. 111 от ИК не са изпълнени в срок, районната избирателна комисия отказва да регистрира за участие в изборите съответните кандидати - в конкретния случай цялата кандидатска листа.
С оглед на изложеното жалбата следва да бъде оставена без уважение.
Предвид горното и на основание чл. 29, ал. 3 във връзка чл. 108, ал. 1, т. 1 и чл. 111, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на ПП „Християн-социален съюз", представлявана от Гриша Василев Господинов, срещу решение № 39-НС от 06.04.2013 г. на РИК - Кюстендил, с което е отказана регистрация на кандидатската листа на партията за изборите за народни представители на 12 май 2013 г.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения