Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2412-МИ/НР
София, 29 септември 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ОСЪДЕНИ ЛИЦА (АРОЛ) в изборите за общински съветници и за кметове и националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Постъпили са заявления с вх. № 6/29.09.2015 г. в регистъра на българските неправителствени организации, които ще участват с наблюдатели в изборите за общински съветници и кметове и заявление вх. № 4/НР от 29.09.2015 г. в регистъра на българските неправителствени организации, които ще участват с наблюдатели в националния референдум от АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ОСЪДЕНИ ЛИЦА (АРОЛ)с искане за регистрация на неправителствената организация като наблюдател на изборите за общински съветници и за кметове и на националния референдум на 25 октомври 2015 г.

Към заявленията са приложени: удостоверение за актуално правно състояние, издадено на 31.08.2015 г. от СГС, VІ-2 състав, по ф.д. № 10155/1997 г.; пълномощно на името на едно упълномощено лице; и списък с имената и единния граждански номер на упълномощеното лицe за наблюдател в изборите за общински съветници и за кметове и на националния референдум на 25 октомври 2015 г., представен и на технически носител. Документите са приложени към вх. № 6/29.09.2015 г. в регистъра на българските неправителствени организации, които ще участват с наблюдатели в изборите за общински съветници и кметове.

На 29 септември 2015 г. в 16,28 ч. в ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на заявения наблюдател, и на лицата в управителните органи на АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ОСЪДЕНИ ЛИЦА (АРОЛ).

От извършената проверка на лицата от списъците се установи, че всички лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, и не са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове и отговарят на изискванията на ИК.

От извършената проверка се установи също така, че лицата в управителните органи на сдружението не са регистрирани като кандидати за общински съветници или кметове.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ОСЪДЕНИ ЛИЦА (АРОЛ) за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и на националния референдум на 25 октомври 2015 г.

РЕГИСТРИРА като наблюдател на изборите за общински съветници и за кметове и на националния референдум на 25 октомври 2015 г. едно лице упълномощен представител на АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЯ НА ОСЪДЕНИ ЛИЦА (АРОЛ), както следва:

 

Име, презиме, фамилия

1

Даниел Иванов Стоянов

 

Регистрираният наблюдател да се впише в публичния регистър на наблюдателите, регистрирани за изборите за общински съветници и за кметове и в публичния регистър на наблюдателите, регистрирани за националния референдум.

На регистрирания наблюдател да се издаде удостоверение, в което да се впише, че е регистриран като такъв и за изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения