Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2398-НС
София, 3 април 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Венцислав Атанасов Ангелов кандидат за народен представител от ПП „БНО“ срещу решение № 140-НС от 30.03.2021 г. на РИК 19 – Русенски

Производството е по реда на чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс (ИК).

Образувано е по жалба от Венцислав Атанасов Ангелов кандидат за народен представител от ПП „БНО“ срещу решение № 140-НС от 30.03.2021 г. на РИК 19 – Русенски. Жалбата е постъпила чрез РИК 19 – Русенски, с оригинално придружително писмо в ЦИК, заедно с цялата преписка с вх. № НС-15-309от 03.04.2021 г. С обжалваното решение цитираната РИК се е произнесла по повод сигнал, постъпил, с вх. № 348 от 30.03.2021 г. от ПП ГЕРБ относно поставени агитационни материали на жалбоподателя.

Видно от представения протокол от заседанието, в присъствието на 8 членове от комисията с пълно мнозинство РИК 19 – Русенски, е постановила своето решение, с което е установила извършено нарушение на чл. 183, ал. 3 и ал. 4 ИК, поради което е указала на кмета на община Русе на основание чл. 186, ал. 1 ИК да премахне агитационните материали, предмет на производството.

Твърденията в жалбата са за неправилност, необоснованост и незаконосъобразност на атакуваното пред ЦИК решение на РИК 19 – Русенски. Иска се неговата отмяна.

Жалбата е подадена от лице, което има правен интерес и в предвидения за това срок и се явява допустима. По същество същата е неоснователна.

Централната избирателна комисия, след като разгледа поотделно и в съвкупност всички, събрани по преписката доказателства и изложени доводи както от жалбоподателя, така и в обстоятелствената част на обжалваното решение, намира от фактическа и правна страна следното:

Изложените в жалбата доводи не опровергават мотивите за постановяване на атакуваното решение.

Обратно на горното, обжалваното решение е постановено при напълно изяснена фактическа обстановка, като са направени и необходимите релевантни правни изводи.

Към преписката са приложени и процесните материали, които са очевидно агитационни такива по смисъла на чл. 183, ал. 1 ИК.

В обстоятелствената част на обжалваното решение се съдържат и мотиви, макар и кратки, но достатъчно ясно обосноваващи наличието на констатираното нарушение.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалба от Венцислав Атанасов Ангелов кандидат за народен представител от ПП „БНО“ срещу решение № 140-НС от 30.03.2021 г. на РИК 19 – Русенски.

Решението на РИК 19 – Русенски, подлежи на обжалване пред Административен съд – Русе, в тридневен срок от приемане на настоящото решение.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ИИ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2446-НС / 13.04.2021

    относно: жалба от Пламен Стоянов Велчев – кандидат за народен представител от ПП БНО, срещу решение № 200/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

  • № 2445-НС / 13.04.2021

    относно: жалба от Даниела Петрова Георгиева – застъпник в СИК № 29 – СУ „Димчо Дебелянов“ – Варна, срещу решение № 202/04.03.2021 г. на РИК в Трети изборен район – Варненски

  • № 2444-НС / 11.04.2021

    относно: обявяване на Антон Йорданов Адамов за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в Четиридесет и петото Народно събрание

  • всички решения