Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2397-МИ/НР
София, 29 септември 2015 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

Постъпило е заявление с вх. № 5/25.09.2015 г. от сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“, представлявано от Константина Стефанова Кипрова – председател на УС, с искане за регистрация на неправителствената организация като наблюдател на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Към заявлението (Приложение № 20-МИ от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално правно състояние, издадено на 11.09.2015 г. от СГС, VІ-13 състав, по ф.д. № 4100/1991 г.; пълномощно от Константина Стефанова Кипрова в полза на Румен Петков Пенов и пълномощно от Константина Стефанова Кипрова в полза на 10 (десет) лица – упълномощени представители на сдружение „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“, и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., представен и на технически носител.

Постъпило е заявление с вх. № 3/НР от 25.09.2015 г., с което „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“ иска същите лица да бъдат регистрирани и като наблюдатели в националния референдум на 25 октомври 2015 г.

От писмо от 27.09.2015 г. на „Информационно обслужване“ АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, заявени от сдружението и на лицата в управителните органи на сдружението се установява, че всички лица към датата на регистрацията имат навършени 18 години, не са регистрирани като наблюдатели на други организации, не са регистрирани като анкетьори, не са регистрирани като кандидати за общински съветници или за кметове и отговарят на изискванията на ИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1963-МИ/НР от 7 септември 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове и в националния референдум на 25 октомври 2015 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 10 (десет) упълномощени представители на „ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

1

Константина Стефанова Кипрова

2

Красимир Георгиев Юруков

3

Мария Георгиева Ненкова

4

Петър Димитров Филипов

5

Пламен Стефанов Панайотов

6

Продан Димитров Статев

7

Мария Георгиева Дъртилова

8

Румен Петков Пенов

9

Стоян Евгениев Трайков

10

Стоян Друмев Митев

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения