Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2389-МИ
София, 28 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалби от Младен Стоянов Ризов – кандидат за кмет на община Кюстендил, както и за общински съветник в община Кюстендил, срещу решение № 185 на ОИК – Кюстендил

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия чрез Общинската избирателна комисия – Кюстендил от Младен Стоянов Ризов – кандидат за кмет на община Кюстендил, както и за общински съветник в община Кюстендил, срещу решение № 185 на ОИК – Кюстендил.

Жалбата е заведена във входящия регистър на ОИК – Кюстендил, под № 126 от 23.09.2015 г.

Жалбата е постъпила в ЦИК по електронната поща и е заведена с вх. № МИ-15-992 от 28.09.2015 г. Жалбата е комплектувана от ОИК, като са представени следните документи: решение № 185 от 23.09.2015 г. и решение № 192 на ОИК – Кюстендил, ведно с разпечатка от интернет страницата на „Дарик радио – Кюстендил“.

Жалбоподателят твърди, че проведеното мероприятие на 17.09.2015 г. в читалище „Братство 1869“ в гр. Кюстендил по естеството си е предизборна агитация и иска Централната избирателна комисия да отмени обжалваното решение, да върне преписката на ОИК – Кюстендил, със задължително указание за съставяне на АУАН за нарушения по чл. 168, ал. 3, чл. 175 и чл. 182, ал. 1 от ИК.

След като разгледа преписката по обжалваното решение Централната избирателна комисия, приема следното:

Видно от преписката е, че датата на нарушението, предмет на решение № 185 от 23.09.2015 г., е 17.09.2015 г.

Съгласно чл. 175 от Изборния кодекс предизборната кампания се открива 30 дни преди изборния ден. Датата 17.09.2015 г. на извършеното нарушение попада извън нормативно определения период за провеждане на предизборна кампания. Следователно ОИК – Кюстендил, неправилно прилага чл. 182, ал. 1 от ИК, тъй като датата на нарушението е извън предизборната кампания.

Във връзка с изложеното Централната избирателна комисия приема, че макар и наименувана жалба, същата представлява сигнал по смисъла на чл. 185 от ИК. При така направения извод, сигналът на Младен Стоянов Ризов следва да бъде разгледан по реда на чл. 185, ал. 2 от ИК. Компетентността е предоставена на областния управител, съответно кмета на общината, района или кметството.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА НИЩОЖНОСТ на решение № 185 от 23.09.2015 г. на ОИК – Кюстендил.

Изпраща преписката на областния управител на област Кюстендил за произнасяне по компетентност съгласно мотивите на решението.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения