Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2383-НС
София, 2 април 2021 г.

ОТНОСНО: жалби от Петя Стефанова – пълномощник на коалиция „БСП за България“, срещу решения № 120-НС, № 122-НС, № 123-НС, № 124-НС и № 125-НС от 26.03.2021 г. на РИК – Разград

В Централната избирателна комисия по куриер е постъпила жалба с вх. № НС-10-156 от 31.03.2021 г. от Петя Стефанова – пълномощник на коалиция „БСП за България“, срещу решения № 120-НС, № 122-НС, № 123-НС, № 124-НС и № 125-НС от 26.03.2021 г. на РИК – Разград, с които РИК – Разград, е извършвала промени в съставите на секционните избирателни комисии и допълване в списъците на резервните членове.

В жалбите се твърди, че решения № 120-НС, № 122-НС, № 123-НС, № 124-НС и № 125-НС от 26.03.2021 г. на РИК – Разград, са незаконосъобразни, в противоречие с разпоредбите на Изборния кодекс и Решение № 2062-НС от 16.02.2021 г. на ЦИК, тъй като промените са били предложени от коалиция „ГЕРБ – СДС“, каквато не била парламентарно представена в 44-ото Народно събрание.

Жалбите са неоснователни.

Видно от административната преписка решения № 120-НС, № 122-НС, № 123-НС, № 124-НС и № 125-НС от 26.03.2021 г. на РИК – Разград, са постановени с нужния кворум и мнозинство от членовете на комисията съгласно чл. 70, ал. 3 и 4 от Изборния кодекс, съдържат всички законосъобразни реквизити и правни основания. Освен това допуснати технически грешки при изписването на съответните партии и коалиции не са съществен порок по отношение на тези решения на РИК – Разград, относно извършените промени в съставите на секционните избирателни комисии и допълване в списъците на резервните членове в изборния район.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а и чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбите на Петя Стефанова – пълномощник на коалиция „БСП за България“, срещу решения № 120-НС, № 122-НС, № 123-НС, № 124-НС и № 125-НС от 26.03.2021 г. на РИК – Разград.

ВРЪЩА административната преписка на РИК – Разград.

Решенията на РИК – Разград, подлежат на обжалване пред Административен съд – Разград, чрез РИК – Разград, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1027-МИ / 06.12.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

  • № 1026-МИ / 06.12.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения