Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2382-НС
София, 2 април 2021 г.

ОТНОСНО: нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 ИК, извършено от доставчика на медийни услуги Българска свободна медия ЕООД

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал от Съвета за електронни медии с вх. № НС-20-123 от 01.04.2021 г., за извършено нарушение от доставчика на медийни услуги Българска свободна медия ЕООД. Твърди се, че на 30.03.2021 г. от 18:30 ч. в новините на програма Българска свободна телевизия – БСТВ са разпространени данни от социологическо проучване на Института „Рего“. От 18:36 ч. до 18:38 ч. са представени данните от проучването на Института „Рего“, без да е посочена информация за възложителя на проучването и за източниците на финансирането му.

Към сигнала е приложен един брой електронен носител със запис на откъс от новините на програма Българска свободна телевизия - БСТВ.

Централната избирателна комисия се запозна със сигнала и установи, че в посоченият аудио-визуален материал се представя социологическо проучване на Института „Рего“, като са показани данни за подкрепа на кандидати, партии и коалиции за предстоящите на 4 април 2021 г. избори за народни представители, без да е налице отбелязване веднъж в началото и веднъж в края на проучването на информация за възложителя на допитването и за източниците на финансирането му.

Централната избирателна комисия приема, че доставчикът на медийната услуга Българска свободна медия ЕООД при огласяване на социологическото проучване на Института „Рего“ не е спазил изискванията на чл. 205, ал. 1 ИК.

Съгласно чл. 205, ал. 1 от Изборния кодекс от деня на обнародването в „Държавен вестник“ на Указ № 9 на президента на републиката за насрочване на изборите за народни представители на 4 април 2021 г. до изборния ден включително всяко огласяване на резултати от допитвания до общественото мнение или на социологически проучвания по повод на изборите, извършено чрез медийна услуга или по друг начин, трябва да съдържа информация за възложителя на допитването или проучването, за организацията, която го е извършила и за източниците на финансирането му. Нарушена е и разпоредбата на чл. 205, ал. 2 ИК в аудио- и аудио-визуални материали, излъчени по електронните медии, информацията да се представя пълно и ясно – веднъж в началото и веднъж в края на материала.

Неизпълнението на това задължение представлява нарушение на чл. 205, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс, за което е предвидено административно наказание.

При проведеното гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 16 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 5 членове и „ПРОТИВ“ 11 членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 53, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс на сигнал от Съвета за електронни медии за нарушение на чл. 205, ал. 1 и 2 ИК, извършено от доставчика на медийни услуги Българска свободна медия ЕООД.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Александър Андреев

Секретар: Севинч Солакова

БА/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения