Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2369-МИ
София, 27 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Александър Светославов Мановски – упълномощен представител на ПП СП „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“, против решение № 134-МИ от 22.09.2015 г. на ОИК – Благоевград

Постъпила е жалба по електронната поща с вх. № МИ-15-963 от 26.09.2015 г. до Централната избирателна комисия чрез ОИК в община Благоевград от Александър Светославов Мановски – упълномощен представител на ПП СП „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“, против решение № 134-МИ от 22.09.2015 г. на ОИК – Благоевград, за регистрация на листата за съветници на община Благоевград, издигнати от коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 25 октомври 2015 г. Жалбата е заведена в ОИК – Благоевград под № 159 от 25.09.2015 г.

Жалбоподателят счита обжалваното решение за незаконосъобразно. Навежда твърдения за противоречие на същото с чл. 6 от предизборното политическо споразумение за участие на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. Споразумението предвижда кандидатските листи да се одобряват от пет от шестте лица на основание чл. 3, ал. 1 от споразумението. Прави се извод, че регистрацията на кандидатската листа за общински съветници на коалиция „РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК“ е извършена от ОИК – Благоевград, без да е представено изрично одобрение съгласно споразумението, а само въз основа на представени пълномощни. Жалбоподателят счита, че пълномощните не „заместват“ изричното одобрение съгласно споразумението и моли да се отмени решение № 134-МИ от 22.09.2015 г. на ОИК – Благоевград.

Предвид изложената фактическа обстановка и след като разгледа съдържащите се в преписката по издаване на решение № 134-МИ от 22.09.2015 г. на ОИК – Благоевград, Централната избирателна комисия приема, че жалбата се явява недопустима на основание чл. 417, ал. 3 от ИК, тъй като на обжалване подлежат само отказите на общинската избирателна комисия за регистрация на кандидатските листи.

С оглед горното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 във връзка с чл. 88 и чл. 58 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от Александър Светославов Мановски – упълномощен представител на ПП СП „БЪЛГАРСКИ ПЪТ“, против решение № 134-МИ от 22.09.2015 г. на ОИК – Благоевград, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения