Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2367-НС
София, 3 април 2013 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „АСОЦИАЦИЯ ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ”, българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Постъпило е заявление вх. № 387-НС от 02.04.2013 г. на ЦИК от Огнян Минчев - председател на Управителния съвет и Калин Славов - изпълнителен директор на сдружение „АСОЦИАЦИЯ ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ", юридическо лице с нестопанска цел, за регистрация с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Към заявлението (Приложение № 30 от изборните книжа) са приложени: удостоверение за актуално състояние на сдружението от 28 март 2013 г. по фирмено дело № 8669 от 1998 г., издадено от Софийски градски съд; пълномощно от Огнян Минчев, представляващ сдружението в полза на 16 (шестнадесет) лица - представители на „АСОЦИАЦИЯ ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от сдружението лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. Списъкът е представен и на технически носител.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 21б и 26, чл. 101б, § 1, т. 18, буква „б" от ДР на Изборния кодекс и Решение № 2180-НС от 20 март 2013 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА сдружение „АСОЦИАЦИЯ ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ", за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели упълномощените представители на сдружение „АСОЦИАЦИЯ ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ", както следва:

1. Огнян Димитров Минчев, ЕГН ...

2. Димитър Иванов Кюмюрджиев, ЕГН ...

3. Станислав Георгиев Лютов, ЕГН ...

4. Калин Костадинов Славов, ЕГН ...

5. Лука Станчев Станчев, ЕГН ...

6. Ваня Георгиева Кашукеева - Нушева, ЕГН ...

7. Боряна Георгиева Самарджиева, ЕГН ...

8. Алеко Василев Стоянов, ЕГН ...

9. Гълъб Юриев Балджиев, ЕГН ...

10. Ева Спасова Ръкова, ЕГН ...

11. Николета Кирилова Кузманова, ЕГН ...

12. Ралица Янкова Илкова, ЕГН ...

13. Антоний Найденов Гълъбов, ЕГН ...

14. Димитър Ганчев Димитров, ЕГН ...

15. Стоян Герговски Симеонов, ЕГН ...

16. Екатерина Каменщик, ЕГН ...

Регистрираните наблюдатели да се впишат в електронния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1235-НС / 11.08.2022

    относно: условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1234-НС / 11.08.2022

    относно: изисквания към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК за резултатите, включително от машинното гласуване, от изборите за народни представители на 12 октомври 2022 г.

  • № 1233-НС / 11.08.2022

    относно: определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в местата за лишаване от свобода и за задържане както и на плавателни съдове под българско знаме, и изготвяне на избирателни списъци

  • всички решения