Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2364-МИ
София, 26 септември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Виктория Тодорова Кръстева – независим кандидат за общински съветник в община Ловеч в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., срещу решение № 189-МИ от 24.09.2015 г. на ОИК – Ловеч

Постъпила е жалба чрез ОИК – Ловеч, до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-947/25.09.2015 г. от Виктория Тодорова Кръстева – независим кандидат за общински съветник в община Ловеч в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., срещу решение № 189-МИ от 24.09.2015 г. на ОИК – Ловеч.

В жалбата се прави възражение срещу заличаване регистрацията на независимия кандидат за общински съветник, поради допусната грешка при проверката на списъка с избиратели подкрепящи регистрацията на независимия кандидат. Твърди се, че подписите са събирани лично от независимия кандидат и членовете на инициативния комитет и не би следвало да има пропуски и нередности в представения за проверка списък. Прави се искане за нова проверка.

Жалбата е подадена в срока по чл. 88, ал. 1 от ИК от лице с правен интерес. След като прецени представените доказателства по същество Централната избирателна комисия приема жалбата за основателна.

С решение № 164-МИ от 22.09.2015 г. ОИК – Ловеч, е регистрирала Виктория Тодорова Кръстева като независим кандидат издигнат от инициативен комитет за общински съветник в община Ловеч, при неприключила процедура. От решението е видно, че към предложението от 22.09.2015 г. е предаден и списък на избирателите подкрепящи регистрацията на независимия кандидат. На същата дата списъкът е предаден с протокол на ТЗ на ГД ГРАО за проверка валидността на записите. От протокола на ТЗ на ГД ГРАО от 24.09.2015 г. се установява наличие на 476 валидни записа при изискуеми не по-малко от 500, поради което ОИК – Ловеч с обжалваното решение е заличила регистрацията на независимия кандидат. От протокола на ТЗ на ГД ГРАО от 24.09.2015 г. се установява още, че записаният броя записи за проверка по т. 1 от протокола е 549, а провереният брой записи по т. 2 е 563. Това несъответствие между брой предадени за проверка и проверени записи не е уточнено на какво се дължи, както и налице ли е несъответствие между броя записи на хартиен носител и в електронен вид. В списъка на хартиен носител намиращ се в преписката броя на записите е 563. Несъответствието между броя на предадените и броя на проверените записи според протокола на ТЗ на ГД ГРАО поражда съмнение относно коректността на проверката в отделните й части и в цялост с оглед нейната удостоверителна сила. Общинската избирателна комисия в община Ловеч следва да възложи на ТЗ на ГД ГРАО да установи причините за несъответствията и извърши повторна проверка на представения на хартия и в електронен вид списък с избиратели.

С оглед изложените съображения оспорваното решение на ОИК – Ловеч следва да бъде отменено.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 изр. първо и чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 189-МИ от 24 септември 2015 г. на ОИК в община Ловеч за заличаване регистрацията на Виктория Тодорова Кръстева като независим кандидат за общински съветник в община Ловеч.

ВРЪЩА преписката за ново разглеждане, като УКАЗВА на ОИК – Ловеч, да предприеме действия при спазване на изложените в настоящото решение мотиви.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения