Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2363-МИ
София, 12 септември 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

Постъпило е заявление от коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“, подписано от Цветан Иванов Миньовски, представляващ коалицията, заведено под № 6 на 8 септември 2023 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Решение за образуване на коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ от 14.08.2023 г., подписано от представляващия партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ“ – Цветан Иванов Миньовски, представляващия партия „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ – Йордан Тодоров Гергов, представляващия партия „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА“ – Боян Борисов Киров и представляващия партия „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“ – Марина Драгомирецкая.
 2. Удостоверение за актуално състояние на партия „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“, издадено на 16.08.2023 г. от СГС, VІ-13 състав, по ф.д. № 575/1990 г.
 3. Удостоверение за актуално състояние на партия „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА“, издадено на 10.08.2023 г. от СГС, VІ-5 състав, по ф.д. № 252/2009 г.
 4. Удостоверение за актуално състояние на партия „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“, издадено на 09.08.2023 г. от СГС, VІ-3 състав, по ф.д. № 29/2009 г.
 5. Удостоверение за актуално състояние на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ“, издадено на 23.08.2023 г. от СГС, VІ-5 състав, по ф.д. № 5006/2003 г.
 6. Образци от подписите на представляващите съставните партии – 4 бр.
 7. Образци от печатите на съставните партии – 4 бр.
 8. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-5121 от 16.08.2023 г. на партия „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“ за внесен от партията финансов отчет за 2020, 2021 и 2022 г.
 9. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-518 от 16.08.2023 г. на партия „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА“ за внесен от партията финансов отчет за 2020, 2021 и 2022 г.
 10. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-497 от 09.08.2023 г. на партия „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ“ за внесен от партията финансов отчет за 2020, 2021 и 2022 г.
 11. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-537 от 22.08.2023 г. на партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ“ за внесен от партията финансов отчет за 2020, 2021 и 2022 г.
 12. Образец от подписа на представляващите коалицията Цветан Иванов Миньовски и Йордан Тодоров Гергов.
 13. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3226 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител.
 14. Банково удостоверение от 11.09.2023 г. от „Инвестбанк“ АД, ФЦ Център – Враца, за актуална банкова сметка на името на партия „Движение за социален хуманизъм“, която ще обслужва предизборната кампания на коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“.
 15. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“.

Заявено е искане за наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

От протокол с вх. № МИ-04-03-58 от 12.09.2023 г. на ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“.

Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 1960-МИ от 3 август 2023 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 140 и 141 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция „АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината е: КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3000-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

 • № 2999-МИ / 27.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

 • № 2998 / 27.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

 • всички решения