Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2363-НС
София, 3 април 2013 г.

ОТНОСНО: процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите и коалициите от партии в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР в изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

На основание чл. 141 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

Регламентира следната процедура за теглене на жребий за определяне на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите и коалициите от партии в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР:

1. Формите на предизборна кампания по БНТ и БНР са:

1.1. клипове и други форми на предизборна кампания;

1.2. хроники;

1.2.1. хроники за парламентарно представени партии и коалиции;

1.2.2. хроники за извънпарламентарно представени партии и коалиции;

1.3. диспути.

2. За всяка една от трите форми на предизборна кампания по БНТ и БНР се провежда отделен жребий.

3. Жребият е общ за първата и третата форма на предизборна кампания по т.1.1 и т.1.3 между всички регистрирани в ЦИК партии и коалиции от партии.

4. Жребият за втората форма на предизборна кампания по т. 1.2 се провежда поотделно за парламентарно представените партии и коалиции от партии и за извънпарламентарно представените партии и коалиции.

 

Процедура:

5. Жребият се води от председателя на ЦИК.

6. В една кутия се поставят еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа името на присъстващ член на ЦИК, като името на председателя не се включва. Кутията се обозначава с надпис "ЦИК".

7. В друга кутия се поставят еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа наименованието на регистрирана в ЦИК партия или коалиция от партии, както е посочено в заявлението за регистрация за вписване в бюлетината. Кутията се обозначава с надпис: "ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ".

8. Правилото по т. 7 се прилага при теглене на жребиите за формите за предизборна кампания по т. 1.1. и т. 1.3., докато за жребия за формата за предизборна кампания по т. 1.2. тези правила се заменят с правилата по т. 9 и т. 10.

9. В жребия за предизборната форма по т. 1.2.1. във втората кутия  с надпис „ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ" се поставят само еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа наименованието на регистрирана в ЦИК парламентарно представена партия или коалиция от партии, както е посочено в решението на ЦИК за регистрация за вписване в бюлетината.

10. След изчерпване на пликовете от втората кутия, в нея се поставят останалите еднакви по размер пликове, всеки от които съдържа наименованието на регистрирана в ЦИК извънпарламентарно представена партия или коалиция от партии, както е посочено в решението на ЦИК за регистрация за вписване в бюлетината.

11. Председателят на ЦИК изтегля плик от първата кутия и обявява името на член на ЦИК, който ще пристъпи към теглене на плик от втората кутия. След обявяване на името пликът не се връща в първата кутия.

По този ред се определя и членът на ЦИК, който ще пристъпи към тегленето на жребия по т. 1.2.2 за поредността на хрониките на извънпарламентарно представените партии и коалиции.

12. Определеният чрез жребия член на ЦИК изтегля от втората кутия последователно по един плик и оповестява неговото съдържание.

13. Поредността на изтеглените пликове определя и последователността на изявата на партията или коалицията от партии в съответната предизборна форма по т. 1.2 - 1.3., до изчерпване на пликовете.

14. Процедурата се повтаря за всяка една от отделните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР.

15. Резултатът от проведения жребий Централната избирателна комисия обявява с решение по реда на чл. 26, ал. 6 от ИК и Решение № 4 от 11 май 2011 г. на ЦИК.

16. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите от партии, регистрираните от тях кандидати, представители на Българската национална телевизия и на Българското национално радио и представители на средствата за масово осведомяване.

17. Тегленето на жребия ще се проведе на 5 април 2013 г. от 11,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. "Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото, фоайето на  зала "Света София".

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения