Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2362-МИ
София, 12 септември 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

Постъпило е заявление от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, подписано от Корнелия Петрова Нинова, представляваща коалицията, заведено под № 8 на 11 септември 2023 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Към заявлението са приложени:

 1. Решение за образуване на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ от 28.08.2023 г. за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., подписано от представляващия партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ – Корнелия Петрова Нинова, представляващия партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ“ – Емил Ценов Георгиев, и представляващия партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ“ – Стефан Венелинов Начев.
 2. Удостоверение за актуално състояние на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, издадено на 08.08.2023 г. от СГС, VІ-8 състав, по ф.д. № 1969/1990 г.
 3. Удостоверение за актуално състояние на партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ“, издадено на 09.08.2023 г. от СГС, VІ-8 състав, по ф.д. № 2471/1990 г.
 4. Удостоверение за актуално състояние на партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ“, издадено на 08.08.2023 г. от СГС, VІ-7 състав, по ф.д. № 886/2001 г.
 5. Образци от подписите на представляващите съставните партии – 3 бр.
 6. Образци от печатите на съставните партии – 3 бр.
 7. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-508 от 10.08.2023 г. на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за внесени от партията финансови отчети за 2020, 2021 и 2022 г.
 8. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-493 от 09.08.2023 г. на партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ“ за внесени от партията финансови отчет за 2020, 2021 и 2022 г.
 9. Удостоверение от Сметната палата изх. № 48-00-491 от 09.08.2023 г. на партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ“ за внесени от партията финансови отчет за 2020, 2021 и 2022 г.
 10. Образец от подписа на представляващия коалицията Корнелия Петрова Нинова.
 11. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 6000 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител.
 12. Банково удостоверение изх. № 3501-ИСК-00586 от 21.08.2023 г. от „Банка ДСК“ АД, за актуална банкова сметка на името на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, която ще обслужва предизборната кампания на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.
 13. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

Заявено е искане за наименованието на коалицията в бюлетината по следния начин: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

От протокол с вх. № МИ-04-03-55 от 12.09.2023 г. на ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

Налице са изискванията на чл. 140 от Изборния кодекс и Решение № 1960-МИ от 3 август 2023 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 140 и 141 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината е: БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ЦГ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2505-МИ / 25.09.2023

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2241-МИ от 7 септември 2023 г. на ЦИК относно назначаване на състава на ОИК – Гурково, област Стара Загора

 • № 2504-МИ / 25.09.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Видин, област Видин

 • № 2503-МИ / 25.09.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Долна Митрополия, област Плевен

 • всички решения