Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2360-МИ
София, 12 септември 2023 г.

ОТНОСНО: регистрация на партия „ВЕЛИЧИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

Постъпило е заявление за регистрация от партия „ВЕЛИЧИЕ“, подписано от Стлиана Иванова Бобчева упълномощен представител на партията, заведено под № 34 на 9 септември 2023 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 16.08.2023 г. от СГС, VI-14 състав, по ф.д. № 35/2023 г.
 2. Удостоверение изх. № 48-00-564/04.09.2023 г. на Сметната палата в уверение на това, че за 2020, 2021 и 2022 г. партията няма задължение да представя годишни финансови отчети в срока по чл. 34, ал. 4 от Закона за политическите партии
 3. Образец от подписа на представляващия партията.
 4. Образец от печата на партията.
 5. Служебна бележка от 23.08.2023 г., издадена от „Юробанк България“ АД, за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания.
 6. Имената на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.
 7. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 4530 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на хартиен носител, и в структуриран електронен вид на технически носител.
 8. Пълномощно от 31.08.2023 г. от представляващия партията в полза на Стилиана Иванова Бобчева.

Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетината по следния начин: ПП ВЕЛИЧИЕ.

От протокол с вх. МИ-04-03-49 от 12.09.2023 г. на ЦИК от ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ВЕЛИЧИЕ“ в ЦИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ВЕЛИЧИЕ“.

Спазени са изискванията по чл. 133 от Изборния кодекс и Решение № 1960-МИ от 03.08.2023 г. за регистрация на партия „ВЕЛИЧИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „ВЕЛИЧИЕ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Наименованието на партията в бюлетината е: ПП ВЕЛИЧИЕ

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2505-МИ / 25.09.2023

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 2241-МИ от 7 септември 2023 г. на ЦИК относно назначаване на състава на ОИК – Гурково, област Стара Загора

 • № 2504-МИ / 25.09.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Видин, област Видин

 • № 2503-МИ / 25.09.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Долна Митрополия, област Плевен

 • всички решения